Länsförsäkringar Hypotek

Senaste finansiella rapporten

Bokslutskommuniké 2017

Året i korthet

 • Rörelseresultatet ökade 23 procent till 813,0 (658,4) Mkr och räntabiliteten på eget kapital ökade till 6,9 (6,7) procent.
 • Räntenettot ökade 28 procent till 2 101 (1 647) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 0,0 (–4,8*) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,01) procent.
 • Utlåningen ökade 17 procent till 197,7 (168,9) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 56,3 (54,5**) procent den 31 december 2017.
 • Antalet kunder ökade 10 procent till 255 000 (231 000).
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar den enskilda aktören på marknaden med de mest nöjda bolånekunderna.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.
* Innehåller upplösning av reserver uppgående till 3,1 Mkr.
** Avser 30 september 2017.

Läs hela rapporten

Rapportdatum 2018
Datum Rapport
13 mars

Årsredovisning 2017

25 april

Delårsrapport, januari-mars 2018

19 juli

Delårsrapport januari-juni 2018

25 oktober

Delårsrapport januari-september 2018

Mer information

Finansiella rapporter

Finansiell statistik


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.


Upplåningsprogram

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 110,9 3,5 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 6,5 4,8 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 29,2 4,3 år
Totalt   SEK 146,6  
Nominella värden  per den 31 december 2017.

Cover pool

Enbart privatbostäder som säkerhet

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer.


Risker & kapitaltäckning

Tillämpar regler om intern riskklassificering

Länsförsäkringar Hypotek tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och för motpartsexponeringar till företag och lantbruk upp till 5 miljoner kronor. Grundläggande IRK-metod används för motpartsexponeringar till företag och lantbruk över 5 miljoner kronor. Schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Kapitaltäckning

Den 31 december 2017

 • Kärnprimärkapitalet och primärkapitalet uppgick till 10 456 miljoner kronor.
 • Kärnprimärkapitalrelationen var 56,3 procent.
 • Kapitalbasen uppgick till 11 117 miljoner kronor.
 • Total kapitalrelation uppgick till 59,8 procent.

Om Länsförsäkringar Hypotek

Ett av Sveriges största bolåneinstitut

Länsförsäkringar Hypotek är ett av Sveriges största bolåneinstitut. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varu­märke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.

Bolån erbjuds i första hand till de existerande drygt 3,8 miljoner kunderna i länsförsäk­ringsgruppen. Kundkontakter sker i per­sonliga möten på 128 av länsförsäkrings­bolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon.

Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsför­säkringar.

Länsförsäkringar Hypotek AB (Länsförsäk­ringar Hypotek) är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB, och ett publikt aktiebolag vars obligationer är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, Luxembourg Stock Exchange och SIX Swiss Exchange.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.


Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)
Organisationsnummer 556244-1781
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Kontaktpersoner