Lantbruksrörelse

Ett grundskydd för ditt lantbruksföretag

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om lantbruksförsäkring

Ett grundskydd för ditt lantbruksföretag

Vår lantbruksförsäkring är en paketlösning för ditt lantbruksföretag och ger ett grundskydd som täcker en stor del av försäkringsbehovet.

I grundskyddet ingår

  • Ersättning för bland annat byggnader, markanläggningar, inventarier, maskiner, produkter och ritningar –  egendomsskydd.
  • Ersättning för inkomstförluster som uppkommer genom en egendomsskada - driftsavbrottsskydd
  • Skydd för din verksamhet om du får skadeståndskrav vid person- eller sakskador från utomstående –  ansvarsskydd
  • Ersätter advokat-, rättegångs- och ombudskostnader vid tviste- och skattemål –
     rättsskydd
  • Ersättning och behandling hos psykolog vid olika typer av krissituationer – krisskydd
  • Tjänstereseförsäkring ger ett grundläggande reseskydd när du reser på studie- eller inköpsresor i tjänsten –  tjänstereseförsäkring

Få hjälp med att göra din gård säkrare

För att öka tryggheten på din gård för dig, din familj, dina anställda och verksamheten och för att minska skadekostnaderna kan vi erbjuda Säker gård och Säker Hästverksamhet. 

Läs mer under Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Lantbrukets Brandskyddskommitté är ett samarbetsorgan mellan bland annat lantbruket, myndigheter och försäkringsbolagen med syfte att minska risken för brandskador och dess konsekvenser för dig och ditt lantbruksföretag. Genom att följa LBKs rekommendationer uppfyller du gällande lagar, förordningar och försäkringsvillkor. Mer information får du via  www.lantbruketsbrandskydd.nu


Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din lantbruksrörelse

Försäkringen för din lantbruksrörelse innehåller ett bra skydd men ibland kan du behöva förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Grödaförsäkring - Agria Gröda

Grödaförsäkringen ersätter kostnader för hagelskador och för omsådd på grund av frost, torka, skorpbildning, jord- och sanddrift. 

Förköpsinformation om grödaförsäkring

Maskinskadeförsäkring 

Detta är ett bra tillägg för byggnads-, mark- och verksamhetsinventarier. Försäkringen kan omfatta enstaka maskiner eller alla dina inventarier och den gäller vid plötsliga och oförutsedda skador. 

Förköpsinformation om maskinskadeförsäkring

Råttor och möss - Nomor plusavtal

Råttor och möss blir ofta kostsamma inkräktare hos lantbrukare genom att orsaka skador på byggnader och maskiner, sprida smittor och göra åverkan på foderförråd. Förutom de akuta skadorna ställs idag allt högre krav på livsmedelsproducenter när det gäller kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. En råttfri arbetsmiljö skapar dessutom större trivsel på gården och bättre image utåt.

Lantbrukare som har behov av mer regelbundna förebyggande insatser kan teckna ett plusavtal. Tanken är att genom förebyggande arbete minimera risken för att akuta skador uppstår. I plusavtalet ingår regelbundna protokollförda inspektioner två gånger per år, rådgivning och förebyggande insatser, saneringar efter behov, uppföljningar och dokumentation. Du slipper självrisken och kan lita på att våra arbetsmetoder är miljövänliga och kvalitetssäkrade.

Skogsförsäkring Bas

Skogsförsäkring Bas ersätter brandskador på din skog.

Förköpsinformation om Skogsförsäkring Bas

Skogsförsäkring Mer

Skogsförsäkring Mer gäller även för brand, storm och snöbrott. Den ersätter också skador på plantskog vid torka, frost och för angrepp av svamp, sork och insekter.