Våra ställningstaganden

Våra ställningstaganden beskriver Länsförsäkringar AB:s syn och arbete med ansvars- och hållbarhetsfrågor i relation till våra investeringar. Syftet med dessa ställningstaganden är att vägleda Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar samt att tydliggöra vårt syn- och arbetssätt. 

Vi investerar våra kunders pengar genom fonder och försäkringar i ett stort antal bolag över hela världen. Det är vår övertygelse att de bolag som arbetar integrerat med ekonomi, miljö- och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid. Ett integrerat arbetssätt med dessa frågor bidrar till förbättrad riskhantering och möjliggör identifiering av lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Att investera ansvarsfullt bidrar med andra ord till att säkerställa en god avkastning.

Vår Ägarpolicy är grunden för vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Vidare utgör våra ställningstaganden grundpelare för policys och processer i förvaltningsarbetet. Ett arbete som bedrivs i enlighet med vårt åtagande gentemot FNs Global Compact och FNs principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment).

Länsförsäkringar ABs policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar

Länsförsäkringar ABs arbete med ansvarsfulla investeringar utgår från hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsprocesser och en aktiv ägarstyrning. I ägarstyrningen ingår förebyggande och reaktiva dialoger med bolag och externa förvaltare kring hållbarhetsfrågor, samt samarbete med andra investerare kring hållbarhetsfrågor.
Länsförsäkringar AB utesluter bolag som kopplas till normbrott och där dialogen inte gett önskvärt resultat. Vi utesluter också bolag som kan kopplas till kontroversiella vapen, samt gruv- och energibolag som genererar en viss procentandel av sin omsättning från kol.

Syfte med ställningstaganden

Syftet med dessa ställningstaganden är att vägleda Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar. Ställningstagandena ska spegla vad vi anser vara ett utvecklat hållbarhetsarbete och samtidigt verka för att upprätthålla internationella normer kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och affärsetik. 
Transparensen kring våra ställningstaganden i enskilda frågor tydliggör vårt syn- och arbetssätt mot olika intressenter.

Omfattning

Med Länsförsäkringar avses Länsförsäkringar AB med dotterbolag, exklusive Länsförsäkringar Bank, Wasa Kredit AB och Länsförsäkringar Hypotek AB. Fonder som förvaltas av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB omfattas av dessa ställningstaganden.

Länsförsäkringars investeringar förvaltas av både interna och externa förvaltare, genom fonder eller diskretionära mandat. Den regelbundna genomlysningen utifrån normbaserade kriterier omfattar rekommenderade fonder på vår Fondplattform (inklusive Länsförsäkringars egna fonder), diskretionära mandat, samt fonder som vi är investerade i via våra institutionella portföljer. 

Våra ställningstaganden