Genomlysning och dialog för att påverka bolag

Via innehav i aktier och företagsobligationer har Länsförsäkringar AB investeringar i ett stort antal bolag. Som en del av arbetet med ansvarsfulla investeringar tillämpar vi hållbarhetsgenomlysning på denna typ av innehav. 

Genomlysningen görs regelbundet i syfte att identifiera bolag som eventuellt är involverade i överträdelser inom hållbarhetsområdet. Genom detta arbete verkar för att enskilda bolag ska följa principer för ansvarsfullt företagande, kopplat till områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption, samt följa olika internationella konventioner. Täckningen i genomlysningen sett till hållbarhetsfrågor och konventioner redovisas i fil. 

Täckning i hållbarhetsgenomlysning

Om det kommer till vår kännedom att ett bolag bryter mot principer för ansvarsfullt företagande eller internationella konventioner inleds i regel en utredning för att verifiera fakta. Kan fakta verifieras inleds i regel en påverkansdialog med bolaget, på egen hand, via externa förvaltare eller via extern konsult. Dialogen syftar till att bolaget ska upphöra med överträdelsen samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att överträdelsen inte sker igen. Om dialogen inte når avsett resultat kan Länsförsäkringar AB som en sista utväg välja att avyttra sitt innehav i bolaget.

Bolagsdialoger och uteslutna bolag

Pågående dialoger