FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar AB har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar ( PRI) och ett arbete pågår fortlöpande för att implementera PRIs sex principer i förvaltningen.

PRIs sex principer handlar om att

  • Integrera hållbarhetsfaktorer (miljö, sociala och ägarstyrningsfaktorer) i analyser och beslutsunderlag rörande investeringar.
  • Vara en aktiv ägare.
  • Uppmuntra bolag man investerar i att vara transparanta och arbeta med hållbarhetsfaktorer.
  • Verka för att principerna accepteras och implementeras i finansbranschen.
  • Samarbeta med andra investerare och intressenter kring ansvarsfulla investeringar.
  • Rapportera om hur PRIs principer implementeras och hur arbetet med ansvarsfulla investeringar har utvecklats.

Utfall i PRIs årliga utvärdering

Som en del av medlemskapet i FN-stödda Principles for Responsible Investment (PRI) utvärderas årligen Länsförsäkringar ABs arbete med ansvarsfulla investeringar.

Här kan du läsa en summering av utvärderingen och våra betyg för 2019 och 2018, även i jämförelse med branschkollegors medianbetyg.

PRIs utvärdering om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar