Länsförsäkringsgruppen

Senaste finansiella rapporten

Delårsöversikt januari-juni 2019

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 6 494 (4 071) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 4 procent till 13 675 (13 136) Mkr.
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 033 (3 871) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 323 (655) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 100 (98).
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen ökade till 1 453
    (1 376) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (11) procent.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen ökade till 375 (292) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (93).
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bankkoncernen ökade till 958 (888) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 272 (2 193) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 375 (288) Mkr. Premieinkomsten ökade till 4 719 (4 618) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna uppgick till 848 (822) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 2 280 (783) Mkr.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2018.

Läs hela länsförsäkringsgruppens delårsöversikt

Rapportdatum 2019
  Rapport
14 februari Årsöversikt 2018 i sammandrag
27 mars Årsöversikt 2018
30 augusti Delårsöversikt januari-juni 2019

Mer information

Finansiella rapporter

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt. 

 Läs mer om rating

Om länsförsäkringsgruppen

23 länsförsäkringsbolag i samverkan

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga, kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen bygger på tilltro till den lokala närvaron.

Genom de lokala länsförsäkringsbolagen erbjuder länsförsäkringsgruppen ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra finansiella lösningar, för såväl privatpersoner som företag och lantbruk. Kundkontakterna sker på de lokala länsförsäkringsbolagen, och det är också där man fattar beslut som är viktiga för våra kunder.

Lokal närvaro, lokal beslutskraft

Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutskraften. Lokal beslutskraft i kombination med gemensamma muskler skapar ett verkligt mervärde för kunderna. Grundläggande är en långsiktig omsorg om kundernas pengar. Det finns inga externa aktieägare utan det är kundernas pengar som förvaltas. Detta synsätt präglar hela verksamheten.

De lokala länsförsäkringsbolagen samverkar genom Länsförsäkringar AB, som utgör navet i länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar AB:s uppdrag är att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, arbeta med gruppens strategiska utvecklingsarbete och sköta service inom områden som ger skalfördelar och effektivitet för ägarna – de 23 länsförsäkringsbolagen.

Tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern, utan en federation.

koncernstruktur

Mer information

Läs mer om länsförsäkringsgruppen

Hållbarhet inom länsförsäkringsgruppen