Länsförsäkringsgruppen

Senaste finansiella rapporten

Årsöversikt 2018


Året i korthet.

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 2 243 (7 078) Mkr, med en kapitalavkastning på 1 771 (6 969) Mkr. Återbäring och rabatter uppgick till 825 (1 798) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 778 (2 529) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 5 procent till 26 751 (25 504) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (92).
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen uppgick till 2 351 (2 825) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9 (11) procent.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen uppgick till 460 (1 028) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 94 (88).
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bankkoncernen uppgick till 1 510 (1 599) Mkr. Räntenettot stärktes till 4 497 (3 996) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 681 (604) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 9 010 (9 133) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 671 (1 578) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 609 (3 121) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser helår 2017

Läs hela årsöversikten

Rapportdatum 2019
Datum Rapport
14 februari Årsöversikt 2018 i sammandrag
27 mars Årsöversikt 2018
29 augusti Delårsöversikt januari-juni 2019

Mer information


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.


Om länsförsäkringsgruppen

koncernstruktur

23 länsförsäkringsbolag i samverkan

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga, kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen bygger på tilltro till den lokala närvaron.

Genom de lokala länsförsäkringsbolagen erbjuder länsförsäkringsgruppen ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra finansiella lösningar, för såväl privatpersoner som företag och lantbruk. Kundkontakterna sker på de lokala länsförsäkringsbolagen, och det är också där man fattar beslut som är viktiga för våra kunder.

Lokal närvaro, lokal beslutskraft

Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutskraften. Lokal beslutskraft i kombination med gemensamma muskler skapar ett verkligt mervärde för kunderna. Grundläggande är en långsiktig omsorg om kundernas pengar. Det finns inga externa aktieägare utan det är kundernas pengar som förvaltas. Detta synsätt präglar hela verksamheten.

De lokala länsförsäkringsbolagen samverkar genom Länsförsäkringar AB, som utgör navet i länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar AB:s uppdrag är att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, arbeta med gruppens strategiska utvecklingsarbete och sköta service inom områden som ger skalfördelar och effektivitet för ägarna – de 23 länsförsäkringsbolagen.

Tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern, utan en federation.