Relining

Relining är det gemensamma namnet för olika metoder att invändigt renovera eller förnya befintliga rör och ledningar i fastigheter. Man belägger insidan av befintliga rör med ledningar av plast.

Relining – i stället för stambyte

Många fastigheter i Sverige har stammar som överskridit sin tekniska livslängd med risk för vattenskador som följd. Relining kan vara ett komplement till eller ett alternativ för stambyte. Metoden kan vara lämplig för att täcka läckande avlopprör eller om utrymmen är svåra att komma åt eller dyra att stambyta.

Relining av avloppsrör

Vanligast är att man relinar avloppsstammar, men det går också att invändigt relina vattenledningar. En noggrann teknisk analys bör alltid göras för att avgöra om det är bästa alternatiet eller om stambyte är mer motiverat.

Relining livslängd

Trots att metoden funnits i Sverige i över 20 år, kan man idag inte säga hur lång livslängden är för ett relinat avloppssystem. Men det finns skäl att tro att metoden kommer att utvecklas ytterligare.

Att tänka på vid upphandling

  • Vid relining, se till att golvbrunnarna är anpassade för att kunna anslutas till moderna tätskikt.
  • Begär en metodbeskrivning hur själva reliningen ska gå till.
  • Stäm av med försäkringsbolag hur det påverkar självrisker och försäkringspremier.
  • Anlita helst företag som är medlemmar i Branschföreningen Relining i fastigheter (BRiF) och ta referenser.
  • Välj företag som köper allt material för en relining från samma tillverkare.
  • Se till att reliningföretaget har en giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part.
  • Kräv en tredjepartskontroll av en kontrollansvarig, både under entreprenaden och inför slutbesiktning.
  • Tala om för entreprenören att systemet kommer att granskas efter avslutat arbete genom att ta så kallade "förstörandeprover".
  • Kontrollera med oss om val av metod och hur det påverkar din försäkring.

Fördjupad information

Behöver alla rör bytas?

Vid stambyte byts alla VVS-installationer. Vanligast är traditionellt stambyte och stambyte med våtrumskasett.

Stambyte