Hållbarhet & forskning

Dalarnas Försäkringsbolags hållbarhetsarbete

Strävan efter långsiktig hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Ekonomisk trygghet vid en skada, omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders tryggade ålderdom, det är hållbar trygghet för oss på Dalarnas. Vi förebygger skador för att värna miljön och hålla skadekostnaderna nere. Vi stöttar också föreningar och organisationer för att bidra till ett tryggare och mer aktivt län.

Miljö

Vårt miljöarbete bygger på strävan att hushålla med resurser och minska utsläppen i luft och vatten. Varje skada som inte inträffar är en stor vinst för miljön – mindre energi, material och andra resurser förbrukas. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, därför är vårt skadeförebyggande arbete inom dessa områden också vårt viktigaste miljöarbete.

Ekonomi

Dalarnas Försäkringsbolag investerar kapital i bolag över hela världen. Dessa bolag bör hantera risker och möjligheter kring affärsetik, miljö och sociala frågor på ett ansvarsfullt sätt. Genom att metodiskt undersöka vi investerar i, strävar vi efter att främja hållbarheten i samhället. En annan aspekt av den är ansvarsfull kreditgivning, som innebär att i all kreditberedning göra en riskbedömning vad gäller både betalningsförmåga och värdet av eventuella säkerheter både för bolagets och individens bästa. Vi ser det också som vårt uppdrag att hantera driften av bolaget så premierna kan hållas så låga som möjligt och att vi samtidigt säkrar tillräckligt kapital för att kunna hantera en riktigt omfattande skadesituation i Dalarna.

Socialt ansvar

Social hållbarhet handlar för oss både om den interna arbetsmiljön och hur vi på olika sätt bidrar till ett tryggare Dalarna. Internt strävar vi efter att skapa en god och säker arbetsmiljö. Externt stödjer vi organisationer och föreningsliv i Dalarna.


Etik

Bolagets övergripande värderingar – kompetens, omtanke, ärlighet och trygghet – lägger grunden för hållbarheten ur ett etiskt perspektiv. Vår Uppförandekod är det grundläggande styrdokumentet som reglerar hur våra medarbetare förväntas agera i sin yrkesroll. Där framgår bland annat att vi tar avstånd från all form av korruption och mutor. Varje medarbetare kan vända sig till närmaste chef vid misstanke om eventuella oegentligheter, som komplement finns även en visselblåsarfunktion där den som så önskar kan göra en anonym anmälan. Eventuella anmälningar utreds grundligt.


Miljöarbete

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i rapportarkivet.

Uppförandekod

De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

Mångfald och jämställdhet

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation.