Finansinspektionens beslut om kapitaltäckning för Länsförsäkringar Bank

Finansinspektionen (FI) har avslutat sin översyn och utvärdering avseende särskilda kapitalbaskrav (ÖUP) och har beslutat om kapitalkrav och vägledning för Länsförsäkringar Bank på gruppnivå.

FI har beslutat om ett särskilt kapitalbaskrav (P2R) på 2,1 procent, varav 1,2 procentenheter behöver täckas med kärnprimärkapital, 0,4 procentenheter behöver täckas med övrigt primärkapital och 0,5 procentenheter kan täckas med supplementärkapital.

FI har också beslutat om en pelare 2-vägledningsbuffert (P2G) på 0,0 procent för Länsförsäkringar Bank-koncernen.

Detta innebär sammantaget ett totalt kärnprimärkapitalkrav på 9,2 procent per 2022-09-30, inklusive den aviserade höjningen av den kontracykliska buffert för svenska banker som införs i september 2022. Totalt kapitalbaskrav blir per 2022-09-30 13,6 procent.

FI har också underrättat om en pelare 2-vägledning avseende bruttosoliditetskravet på gruppnivå på 0,15 procent utöver minimikravet för bruttosoliditet på 3,0 procent.

FI har även beslutat om kapitalkrav för Länsförsäkringar Bank AB samt för Länsförsäkringar Hypotek och Wasa Kredit. Kapitalnivåerna på gruppnivå såväl som för de enskilda bolagen överstiger med mycket god marginal de av FI beslutade kraven.

[Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 kl. 17.00 CET.]

För ytterligare information kontakta:

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB, +46 739 64 28 23

Andreas Larsson, chef Investor Relations Länsförsäkringar Bank AB, +46 720 84 36 34

Länsförsäkringars pressjour +46 8 588 418 50

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden