بیمه ها

Select your region

Länsförsäkringar consists of 23 regional companies that all have unique offers and prices to fit your needs. Select your region to get the correct information.

بیمه چیست؟

هرگاه حادثۀ اتفاق بیافتد، بیمه از شما محافظت میکند. در آن زمان شما میتوانید برای آنچه را که از دست داده اید و یا آنچه که خراب شده است، معاوضۀ پولی بدست آورید. دو نوع بیمه وجود دارد که شما مقدم بر دیگر انواع بیمه ها نیازمند داشتن آنها میباشید و عبارتند از بیمۀ منزل و بیمۀ موتر. در اینجا میتوانید فلم های ما، در مورد چگونگی تهیه نمودن این بیمه ها و همچنان چگونگی محافظت از خود را تماشا کنید.

خانۀ تان را بیمه کنید

بیمۀ منزل برای تعداد زیادی از خانواده ها، اساس مصئونیت اقتصادی را تشکیل میدهد. بدون در نظر داشت شکل زندگی تان، مهم است تا شما خود و منزل تان را در برابر وقایع و حادثات غیر قابل پیشبینی، بیمه کنید.

موتر تان را بیمه کنید

نظر به قانون سویدن باید همه موتر ها دارای "بیمۀ ترافیک" یا Trafikförsäkring  باشند. بیمۀ ما برای موتر در سه سطح مختلف میباشد: بیمۀ ترافیک Trafikförsäkring، بیمۀ نیمه Halvförsäkring و Helförsäkring بیمۀ کامل .