Miljöpolicy

Länsförsäkringar Bergslagen, som ingår i länsförsäkringsgruppen, bedriver verksamhet i Västmanland och Örebro län samt i Heby kommun i Uppsala län. Gruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Tillsammans erbjuder gruppen ett heltäckande utbud av försäkringsskydd och finansiella tjänster.

Länsförsäkringar Bergslagen ska i beslut och handling ta största möjliga miljöhänsyn genom ett fortlöpande förbättringsarbete. Därmed minskar vi vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom verksamheten. Vi fokuserar miljöarbetet på att miljöanpassa skaderegleringen och bedriva ett aktivt skadeförebyggande arbete.

Vi ska uppfylla de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet. Ett samarbete ska ske med myndigheter och organisationer, så att bolagets miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. För att säkerställa att lagar och regler efterlevs görs årliga kontroller. Länsförsäkringar Bergslagens miljömål utformas från de miljökvalitetsmål som Riksdagen har bestämt.

Vi ska bredda och fördjupa den interna miljökompetensen i bolaget och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka kunder och leverantörer att fokusera mer på miljöfrågor. Detta sker genom kontinuerlig utbildning av bolagets medarbetare och samarbetspartner.

Länsförsäkringar Bergslagen vill härigenom bidra till en hållbar utveckling i samhället och bolaget skall uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöarbete inom bank och försäkring.