Miljö

Miljöutmaningar

Globala och lokala miljöfrågor

Klimatförändringarna, kemikaliespridning och tillgången till rent vatten är exempel på globala miljöfrågor. Klimatförändringarna kan påverka vår livsmedelsförsörjning och med naturlagarna följer att kemikaliespridningen påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans.

I Sverige har vi problem med luftkvalitén i storstäderna och övergödning av sjöar och hav. Självklarheter som skog, fåglar och fisk kan snabbt försvinna om vi inte följer lagar och regler och gärna gör lite till.

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål som ska leda till en hållbar utveckling. Ett av de målen är "god bebyggd miljö", ett annat är "giftfri miljö".

Länsförsäkringsgruppen arbetar dagligen med inomhusmiljöer, som ofta är kopplade till materialval och sättet att bygga. Här kan vi vara med och göra skillnad.

Klimatförändringar

 • För oss i Sverige kan klimatförändringarna innebära ökade rasrisker och fler översvämningar i dagvattensystem och byggnaders källare. Det kan bli fler insekts- och svampangrepp på både hus och grödor som länsförsäkringsgruppen försäkrar.
 • Flera stora globala väderhändelser påverkar återförsäkringsmarknaden som på sikt gör länsförsäkringsgruppens återförsäkring och i slutändan din försäkring dyrare. 

Avfall och kemikalier

 • Om det släpps ut kemikalier som naturen har svårt att bryta ner, försämras förutsättningarna för liv för människor, djur och växter. Därför ska så mycket som möjligt återvinnas.
 • I bygg- och rivningsmaterial finns en hel del miljöskadliga ämnen i form av kemikalier. Ämnen som idag är förbjudna kan dyka upp vid rivning efter en brand- eller vattenskada. Det kan vara fogmassor, plastmattor och kablar som innehåller mjukgörare, asbest i bjälklag, freoner i ledningar, PCB i fogmassor och flamskyddsmedel i isoleringsmaterial.

Länsförsäkringsgruppens miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan. Ett engagemang i miljöfrågorna bidrar till ett mer ekologiskt och hållbart samhälle.

Miljö finns med i alla delar av verksamheten

Miljöarbete inom länsförsäkringsgruppen kan delas in i följande områden:

 • Förebygga skador
  Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.
 • Reparation och underhåll
  Vatten-, brand- och motorskador är det som påverkar miljön allra mest.
 • Produkter och tjänster
  I stora delar av landet är länsförsäkringsgruppen ensam om att kunna erbjuda en återvinningsförsäkring för företag och lantbruk
 • Ökad kunskap
  Vi arbetar på många olika sätt med att öka kunskapen kring miljöfrågor som har koppling till vår verksamhet.
 • Investeringar
  Som kund hos Länsförsäkringar kan du välja att investera i miljöinriktade fonder.

Miljö- och kvalitetssäkring vid reparationer

Vår certifiering är ett program för miljö- och kvalitetssäkring av de bilverkstäder vi anlitar. Syftet är att säkerställa att de levererar med bästa möjliga kvalitet och miljöhänsyn. Vi styr till exempel våra leverantörer att om möjligt använda begagnade delar vid reparation och att plastdetaljer i första hand lagas istället för att bytas, vilket innebär mindre miljöpåverkan. Verkstäderna ska även definiera mätbara miljömål som följs upp varje år.

Samarbete med energirådgivare

Om du behöver råd eller undrar över något som har med energi i hemmet att göra, kan du få hjälp av en energirådgivare hos länsförsäkringsbolagen. Att tolka energideklarationer och diskutera olika val av uppvärmning för villan – det är två exempel på vad en energirådgivare kan hjälpa till med.

Samarbete med Godsinlösen

Samarbetet med Godsinlösen innebär att allt skadat gods tas omhand enligt konsekventa rutiner. För kunden innebär det snabbare hantering och hjälp att bli av med skadat gods, för Länsförsäkringars del ger det sänkta skadekostnader och miljöriktig hantering.

Gemensamt ansvar

Länsförsäkringar driver en miljöinriktad verksamhet.

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom Länsförsäkringar hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som Länsförsäkringars verksamhet har på människa och natur.

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt.

Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn så är Länsförsäkringar den självklara samarbetspartnern och det självklara valet.

Geneva Associations Kyoto-uttalande

För att betona åtagandet inom miljö har Länsförsäkringar AB signerat Geneva Associations Kyoto-uttalande. Uttalandet uppmanar världens försäkringsbolag att i arbetet med kunder, beslutsfattare och branschkollegor medverka till en minskad miljöpåverkan.

Läs Climate Risk Statement of the Geneva Association

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagens miljöarbete

 

Vi bryr oss om miljön

På Länsförsäkringar Bergslagen bry vi oss om miljön. Vi har varit certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2002.

Vi jobbar för att minska bolagets egen miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att undvika skador. För kan vi minska skadorna kan vi också minska påverkan på miljön. Varje vatten- och brandskada betyder mer materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning.

Uppvärmningen av våra egna och våra hyresgästers lokaler är vår största utsläppskälla av koldioxid. Vi arbetar kontinuerligt med att minska förbrukningen av antalet kilowattimmar och eftersom vi köper miljömärkt el har koldioxidutsläppen från elförbrukningen i stort sett eliminerats.

Miljöpolicy

Länsförsäkringar Bergslagen ska i beslut och handling ta största möjliga miljöhänsyn genom ett fortlöpande förbättringsarbete. Därmed minskar vi vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom verksamheten. Vi fokuserar miljöarbetet på att miljöanpassa skaderegleringen och bedriva ett aktivt skadeförebyggande arbete.

Vi ska uppfylla de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet. Ett samarbete ska ske med myndigheter och organisationer, så att bolagets miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. För att säkerställa att lagar och regler efterlevs görs årliga kontroller. Länsförsäkringar Bergslagens miljömål utformas från de miljökvalitetsmål som Riksdagen har bestämt.

Vi ska bredda och fördjupa den interna miljökompetensen i bolaget och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka kunder och leverantörer att fokusera mer på miljöfrågor. Detta sker genom kontinuerlig utbildning av bolagets medarbetare och samarbetspartner.

Länsförsäkringar Bergslagen vill härigenom bidra till en hållbar utveckling i samhället och bolaget skall uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöarbete inom bank och försäkring.