Skog och lantbruk

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom skog och lantbruk. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

2013

Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall genom behandling av frön och småplantor

Torkel Berglund, KTH Stockholm
En ny miljövänlig strategi för att skydda unga barrträdsplantor mot snytbaggar och torka
undersöks. Resultaten tyder på

  1. förändrat mönster av lagrade och avgivna insektsrelaterade substanser,
  2. minskat angrepp från snytbaggar,
  3. ökad tolerans mot torkstress och
  4. epigenetiska förändringar som kan vara betydelsefulla för aktivering av försvarsgener.

Läs en sammanfattning här

2010

Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall

Docent Torkel Berglund, Fil Dr Anna Ohlsson, Bioteknologi, KTH.
Sammanfattning: En ny miljövänlig metod att skydda unga barrträdsplantor mot torka och snytbaggar undersöks. Preliminära resultat indikerar 1) ett förändrat doftmönster med anknytning till kommunikationen mellan planta och insekt, 2) epigenetiska förändringar som kan vara betydelsefulla för aktivering av försvarsgener, 3) ökad tolerans mot torkstress och 4) minskat angrepp från snytbaggar.

Läs en sammanfattning här

Läs hela rapporten här

2009

Skogsförsäkring och privat skogsbruk

Kristina Blennow, SLU Alnarp
Sammanfattning: Risker i privatskogsbruket skulle kunna hanteras mera aktivt än vad som görs idag. Även om andelen privata skogsägare som vid tidpunkten för stormen Gudrun hade tecknat stormförsäkring var större bland dem med stort markinnehav finner vi inte generellt att de skogsägare som tog en större ekonomisk risk aktivt hade kompenserat för detta genom att teckna försäkring.

Läs en sammanfattning här

Läs hela rapporten här

2006

Gremmeniella – riskbedömning och åtgärder

Per Hansson, SLU Umeå
Introduktion:  Med tanke på dagens farhågor om ökad växthuseffekt, där flera scenarier pekar på mildare och nederbördsrikare vintrar kan risken för Gremmeniella-epidemier öka på lång sikt, särskilt i norra delen av landet. Risken för Gremmeniella-epidemier minskar dock troligen i södra Sverige. Syftet med detta projekt var att

  • ta fram klimatvariabler som korrelerar med Gremmeniella-skador för att om möjligt identifiera högriskområden samt
  • testa vitalitet och överlevnad hos Gremmeniella på avverkningsavfall efter sanerande avverkning samt stamkvistning som saneringsmetod.

Läs hela rapporten här

Effekter av förändrat klimat på skogen

Ola Sallnäs, SLU
Introduktion: Att klimatet kan komma att förändras påverkar svenskt skogsbruk. Skogen har i sig en direkt inverkan på klimatet samtidigt som skogsbruket kan behöva anpassas till de nya förhållandena. Ett osäkert klimat sätter brukandet av skogen i ett nytt läge som vi inte har någon tidigare erfarenhet av.
Scenarier för framtida klimatutveckling är behäftade med stor osäkerhet och de förväntade effekterna på skogen blir således ännu mer osäkra. Trots detta kan man ändå förutsäga några sannolika huvuddrag i effekterna på den svenska skogen vid ett framtida ändrat klimat. En ökad potentiell biomassaproduktion kan förväntas, liksom ökade möjligheter att använda nya arter i skogsbruket. Samtidigt ökar sannolikt risken för vissa typer av skador.

Läs hela rapporten här

Beslutstöd för hantering av risken för stormfällning

Kristina Belnnow, SLU Alnarp
Sammanfattning: Resultaten av de genomförda analyserna visade att det aggregerade vindskademönstret var instabilt genom att det i hög grad påverkades av enskilda vindskadesituationer. Detta förklaras av en trend med ökande omfattning av vindskador över tiden (Blennow & Olofsson, 2004). Trenden gör att senare års vindskadesituationer påverkade mönstret mer än tidigare års vindskadesituationer.
Ett stabilt regionalt mönster saknas därför utöver mönstret avseende skillnaden mellan norra och södra Sverige. Trenden med ökad omfattning av vindskador beror sannolikt på skogsbrukets utveckling med en ökande volym stående skog och en ökad sårbarhet till följd av skogsbrukssättet och gjorda trädslagsval (Blennow & Olofsson, 2004).

Läs hela rapporten här