Återvinning

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom återvinning. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

2007

Molekylär uppgradering av återvunnen polyeten

Antal Boldizar, Material- och tillverkningsteknik, Chalmers
Sammanfattning: Målet med denna är studie att bättre förstå och undersöka möjligheterna att modifiera återinsamlad polyeten, I synnerhet att studera molekylär avgrening av polyeten och kompatibilisera polyeten med små mängder PP. De molekylära modifieringarna syftar till att förbättra materialets egenskaper både under bearbetning och användandet av färdig produkt.
Läs hela forskningsrapporten här

Kvalitetssäkring av återvunnen plast

Sigbritt Karlsson, Institutionen för fiber- och polymerteknologi, KTH, Stockholm och Staffan Ågren, Ragnar Sellbergs Stiftelse
Sammanfattning: Återbearbetning av PP och HDPE har kombinerats med foto-oxidation för att klarlägga hur dessa nedbrytningsmiljöer påverkar de mekaniska och molekylära egenskaperna (t.ex. viskositet och molekylvikt). Lågmolekylära ämnen i plasterna extraherades och identifierades med kromatografi. Som en del av projektet utvärderades en rad olika extraktionsmetoder för att finna den optimala tekniken för att samla lågmolekylära ämnen i återvunnen plast.
Läs hela forskningsrapporten här

2006

Utvärdera och jämföra källsorteringssystem för hushållsavfall

Anders Lagerkvist och Lisa Dahlén, Avd. för hushållsavfallsteknik, Luleå Tekniska Universitet.
Sammanfattning: I rapporten jämförs och diskuteras avfallsflödet från hushållen i 10 olika kommuner. Data har samlats in från kommunerna Arvika, Eda, Årjäng, Västerås, Surahammar, Luleå, Umeå, Bjuv,Åstorp och Helsingborg, samt översiktliga data från 26 kommuner i Stockholmsregionen. Jämförelser har gjorts med avseende på hushållens säck- och kärlavfall, källsorterat bioavfall, källsorterad deponirest, material till förpacknings- och tidningsinsamlingen, grovavfall, trädgårdsavfall, avfall som mottagits på återvinningscentraler, mängden källsorterat farligt avfall respektive el- och elektronikavfall, samt källsorteringsgraden.
Läs hela forskningsrapporten här

Strategisk livscykelanalys

Karl-Henrik Robert, Det Naturliga Steget
Sammanfattning (på engelska): A framework for Sustainable Development has previously been presented built on Backcasting from four Basic Principles of sustainability. It is used here to elaborate guidelines for the sustainable management of materials, products and services. The presented framework helps to imagine a future where management complies with the four basic principles of social and ecological sustainability, followed by strategic measures and investments to arrive at that goal. Such strategies should build on a step-by-step approach, where each step provides the ground for the next, while bringing economic resources to the continuation of the process.
The available possibilities are a combination of dematerialization and substitution/change of materials, products, services and social mindset. There is a dynamic relationship between the two – dematerializations support substitutions and substitutions will prompt dematerializations. The opportunities are evaluated under each of the four basic principles by asking key questions. This paper lays the groundwork for a future study, where these guidelines will be developed into a model for strategic evaluation of materials, products and services applying a LCA methodology that is derived from a full sustainability perspective. 
Läs hela forskningsrapporten här

Samhällsekonomiska konsekvenser av WEE-direktivet för återvinning av elektriska och elektroniska produkter

Elin Eriksson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg
Sammanfattning: Detta är en fallstudie av hur återvinning av datorskärmar uppfyller det sk WEEEdirektivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Här studeras just återvinning av CRT- och LCD-skärmar. Syftet har varit att översiktligt kartlägga de samhällsekonomiska nettokostnaderna för återvinning av datorskärmar inom ramen för WEEE-direktivet. Därför studerades miljöpåverkan av skrotning/avfallshantering av respektive skärm med hjälp av livscykelanalys; från det att den transporteras till återvinningscentraler till att materialen återvinns och blir nya material, samt avfallet tas omhand. Därefter beräknades miljökostnaderna med användning av två olika värderingsmetoder; EPS 2000 och ExternE. Likaså studerades de företagsekonomiska kostnaderna och nyttorna för denna hantering.
Läs hela forskningsrapporten här

2005

Modellering av ekonomisk kvantifiering av down.cycling i aluminiumets kretslopp

Sten Karlsson, Avd. för fysisk resursteori, Chalmers
Sammanfattning: Det ursprungliga syftet med det här föreslagna projektet var att anpassa och tillämpa en tidigare framtagen modell kvantitativt på det nuvarande svenska aluminiumsystemet och identifiera och kvantifiera de ekonomiska effekterna av dagens down-cycling. I projektet har modellen vidareutvecklats. Som underlag för den fortsatta kvantitativa tillämpningen av modellen har sedan en fokusering skett på en inledande identifiering av svenska flöden och kvantifiering i fysiska termer av down-cycling, vilket lett till nya resultat.
Läs hela forskningsrapporten här

Återvinning av fiberkompositer – en ekonomisk analys

Mikael Skrifvars, Högskolan i Borås
Sammanfattning: Under år 2004 utfördes ett examensarbete; Composite recycling – a logistic analysis, vilket omfattade punkt 1 och delvis punkt 2 i den initiala projektplanen. Arbetet som utfördes vid
Stena Metallfragmentering fokuserade på återvinning av kompositer i bilar, men resultaten tillämpades även på kompositavfall från sportartiklar samt militära produkter.
Läs hela forskningsrapporten här

2004

Utvärdering av plockanalyser vid olika insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall

Anders Lagerkvist, Luleå Tekniska Universitet
Sammanfattning: Sedan Förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1994:1235) infördes i Sverige har ett stort antal olika system för insamling av källsorterat hushållsavfall utvecklats i kommunerna. Målet med studien är bidra till användbara bakgrundsdata vid beslut om fortsatt utveckling av insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall.
Läs hela forskningsrapporten här

Nyttjandet av miljöledningssystem för ekonomisk effektivitet och ett stärkt miljöskydd

Carina Pettersson, Institutionen för tvärvetenskap, Göteborgs universitet
Sammanfattning: Det övergripande syftet i föreliggande forskningsprojekt är att undersöka möjligheten att nyttja miljöledningssystem för att uppnå ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag och samhälle då det gäller ett förbättrat tillvaratagande av återvunnet material. Studien har som utgångspunkt målet att förbättra återvinningen av produkter, i enlighet med målet i kommande WEEE- direktiv (directive on Waste Electrical and Electronic Equipment).
Läs hela forskningsrapporten här

2002

Resurseffektiv plaståtervinning – styrmedel och hinder i producentansvaret

Marcus Carlsson Reich, IVL, Stockholm.
Sammanfattning: The aim of the study is to define a plastic recycling system that is more resource efficient than the present system. An ultimately resource efficient system would not use any resources at all – this definition could also be used for a sustainable system. It is the belief of the authors that such a system is not achievable within a limited time span, and therefore the term "resource efficiency" is defined relative to the present system, and is thus more adequately described as "more resource efficient".
Läs hela forskningsrapporten här