Länsförsäkringar AB

Senaste finansiella rapporten

Årsöversikt i sammandrag 2017

Året i korthet:

  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 2 825 (2 286) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11 (10) procent.
  • Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapital uppgick till 24 857 Mkr.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 1 028 (644) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade 5 procent till 5 623 (5 342) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 88 (92).
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 1 599 (1 467) Mkr. Räntenettot stärktes till 3 996 (3 464) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 600 (512) Mkr. Premieinkomsten ökade till 9 133 (8 637) Mkr. Provisionsintäkterna ökade till 1 583 (1 412) Mkr.
  • Moderbolagets nettoomsättning ökade till 2 948 (2 894) Mkr.
  • Länsförsäkringar ABs styrelse föreslår en utdelning om 300 Mkr till aktieägarna.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

Läs hela rapporten för Länsförsäkringsgruppen, där Länsförsäkringar ABs resultat redovisas

Rapportdatum 2018
Datum Rapport
12 februari Bokslutskommuniké 2017
13 mars Årsredovisning 2017 Länsförsäkringar AB
13 mars Årsöversikt 2017 Länsförsäkringsgruppen
29 augusti Delårsrapport januari-juni 2018

Finansiella rapporter


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.


Upplåningsprogram

Länsförsäkringar AB
Ram Nom

Medium Term Note

2,5 mdr

Per 9 oktober 2017 är alla lån återbetalda och Medium Term Note-programmet förfallet.

 

Solvens rapportering

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Läs rapporten om solvens och finansiell ställning (SFCR)

Länsförsäkringar AB med dotterbolag, gruppnivå, per den 31 december 2016.
Kapitalbas 40 602 Mkr
Kapitalkrav 30 121 Mkr

Om Länsförsäkringar AB

Navet i länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i koncernen eftersom resultatet tillfaller försäkringstagarna.  


Länsförsäkringar AB (publ)
Organisationsnummer 556549-7020
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00