Fullmäktigeval

Sala och Lindesberg 2018

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vanliga frågor och svar om fullmäktigevalet

Vad gör fullmäktige?

Fullmäktige är Länsförsäkringar Bergslagens högsta beslutande organ och utser bolagets styrelse. Andra uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, fastställa balansräkningen samt val av revisorer och valberedning.

Varför har ni ett fullmäktige?

Länsförsäkringar Bergslagen är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att våra kunder också är våra ägare. Vi är med andra ord ett kundägt bolag där kunderna representeras av utvalda kunder i det högsta beslutande organet: Fullmäktige. På så vis är våra kunder med och påverkar bolagets framtid och utveckling.

Vilka sitter i fullmäktige?

I fullmäktige sitter idag cirka 60 kunder som alla bor i någon av de 23 kommuner som ingår i Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde. En fullmäktigerepresentant kan med andra ord vara du själv eller din granne. Gemensamt är att alla representanter är kunder i bolaget och som valts till fullmäktige för att de är lyhörda för andra kunders intressen och behov, och framför dessa till bolagets ledning.

Varför har ni val till fullmäktige?

Det är i vårt val som du som kund och delägare kan engagera dig och påverka bolagets framtid. Under valet har du direkt inflytande över verksamheten genom att välja vilka lokala representanter som ska sitta med i vårt fullmäktige. Representanterna i fullmäktige väljs för en treårsperiod.

Hur går valet till?

Inför valet i respektive distrikt tar valberedningen fram förslag på ledamöter, det vill säga kunder som vill engagera sig. Därefter får alla våra sakförsäkringskunder i distriktet en inbjudan till att göra sitt val digitalt eller via post. Då får de ta ställning till valberedningens förslag. I december presenteras resultatet här på vår hemsida.

Vem kan rösta i fullmäktigevalet?

Rösta kan den som har en sakförsäkring i Länsförsäkringar Bergslagen och bor i det distrikt som det är val i. Du ska ha varit kund i bolaget sedan 15 augusti. Även bolag/juridiska personer som har sina försäkringar i Länsförsäkringar Bergslagen är rösberättigade. Dessa röstar genom att välja utskrift i valportalen.