Miljö

Miljö

Länsförsäkringar Bergslagens miljöarbete

Vi bryr oss om miljön

På Länsförsäkringar Bergslagen bry vi oss om miljön. Vi har varit certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2002.

Vi jobbar för att minska bolagets egen miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att undvika skador. För kan vi minska skadorna kan vi också minska påverkan på miljön. Varje vatten- och brandskada betyder mer materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning.

Uppvärmningen av våra egna och våra hyresgästers lokaler är vår största utsläppskälla av koldioxid. Vi arbetar kontinuerligt med att minska förbrukningen av antalet kilowattimmar och eftersom vi köper miljömärkt el har koldioxidutsläppen från elförbrukningen i stort sett eliminerats.

Vår miljöpolicy

Miljöpolicy

Länsförsäkringar Bergslagen ska i beslut och handling ta största möjliga miljöhänsyn genom ett fortlöpande förbättringsarbete. Därmed minskar vi vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom verksamheten. Vi fokuserar miljöarbetet på att miljöanpassa skaderegleringen och bedriva ett aktivt skadeförebyggande arbete.

Vi ska uppfylla de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet. Ett samarbete ska ske med myndigheter och organisationer, så att bolagets miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. För att säkerställa att lagar och regler efterlevs görs årliga kontroller. Länsförsäkringar Bergslagens miljömål utformas från de miljökvalitetsmål som Riksdagen har bestämt.

Vi ska bredda och fördjupa den interna miljökompetensen i bolaget och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka kunder och leverantörer att fokusera mer på miljöfrågor. Detta sker genom kontinuerlig utbildning av bolagets medarbetare och samarbetspartner.

Länsförsäkringar Bergslagen vill härigenom bidra till en hållbar utveckling i samhället och bolaget skall uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöarbete inom bank och försäkring.

Våra 3 miljömål – för att minska utsläpp av koldioxid

1. Varje skada som undviks är en vinst för miljön

Vår miljöpolicy slår fast att det viktigaste vi gör för miljön och mot utsläppen av koldioxid är att förhindra att skador uppstår hos våra kunder. Varje vatten- och brandskada medför miljöpåverkan. Materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning blir följden av skadan.

Varje dag arbetar vi för att minskarisken för våra kunder att råka utför skador. Vi erbjuder bland annat alla nya villaförsäkringskunder ett gratis hembesök för att gå igenom fastigheten och tillsammans upptäcka eventuella risker för skador. Villaägaren får en genomgång av framförallt badrum, kök och tvättstuga och möjlighet att ställa frågor om renoveringsmetoder.

Vi har gratis renoveringsrådgivning, ring någon av våra skadeförebyggare på 021-190100.

2. Nöjdare kunder med fler digitala dokument

Att tillverka papper och transportera pappersbrev orsakar utsläpp av koldioxid. Kunderna vill också ha snabbare besked. Därför har vi de senaste åren arbetat med att digitalisera vår kommunikation med kunderna. Vi uppdaterar löpande våra kunduppgifter med aktuella e-postadresser och vi uppmanar också våra kunder att välja digitala försäkringsbrev och e-fakturor. Då kan kunden via ”Mina sidor” enkelt hitta sina viktiga dokument samlade på ett och samma ställe.

3. Miljöel i alla våra fastigheter

Länsförsäkringar Bergslagen äger fastigheter i Västerås, Sala och Örebro med en sammanlagd yta på drygt 47 000 kvm. Fastigheterna värms upp med fjärrvärme och kyls till största delen med fjärrkyla. All el som Länsförsäkringar Bergslagen köper kommer från förnyelsebara energikällor från lokala energibolag. Vi arbetar ständigt för att minska förbrukningen av el och värme genom tekniska åtgärder som att förbättra styrningen av ventilation så att den bara är igång när det behövs. Vår fastighet i Västerås, där bland annat Konserthuset är inrymt, är certifierad enligt Green Building, vilket är ett bevis på att energieffektivisering uppgått till minst 25 procent.

Länsförsäkringsgruppens miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. Vi vill sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan. Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga hänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Miljö finns med i alla delar av verksamheten

Miljöarbete inom länsförsäkringsgruppen kan delas in i följande områden:

 • Förebygga skador
  Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.
 • Reparation av fastigheter
  Länsförsäkringar ställer höga kvalitetskrav i samband med skadereparationer av fastigheter och bostäder. Dialog förs med företag kring byggmetoder, återvinning och materialval.
 • Reparation av bilar
  Länsförsäkringar har tagit fram en certifiering av bilverkstäder där miljö- och kvalitetskrav ställs vid skadereparation. De flesta länsförsäkringsbolag anlitar certifierade bilverkstäder.
 • Ökad kunskap
  Länsförsäkringar ger tips och råd till kunder, hantverkare och entreprenörer för att minska risk för skador.
 • Investeringar
  Som kund hos Länsförsäkringar kan du välja att investera i miljöinriktade fonder.
 • Länsförsäkringars fokusområden
  Natur-, vatten-, brand- och motorskador har störst miljöpåverkan och är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.

Miljö- och kvalitetssäkring vid reparationer

Vår certifiering är ett program för miljö- och kvalitetscertifiering av de bilverkstäder vi anlitar. Syftet är att säkerställa att de levererar med bästa möjliga kvalitet och miljöhänsyn.

Vi styr till exempel våra leverantörer att om möjligt använda begagnade delar vid reparation och att plastdetaljer i första hand lagas istället för att bytas, vilket innebär mindre miljöpåverkan. Verkstäderna ska även definiera mätbara miljömål som följs upp varje år.

Miljö- och kvalitetscertifierat företag

Samarbete med Godsinlösen

Länsförsäkringar samarbetar med Godsinlösen och andra lokala företag som specialiserar sig på återbruk och återvinning av skadat gods. För dig som är kund innebär det snabbare hantering och hjälp att bli av med skadat gods, och för vår del ger det sänkta skadekostnader och miljöriktig hantering.

Se film om vårt hållbarhetsarbete

Nyhetsbyrån Reuters i London producerar en serie filmer där bolag från hela världen beskriver hur de i sin verksamhet stöttar FNs globala hållbarhetsmål. Vi blev tillfrågade om att delta och tackade ja.

Se filmen om Länsförsäkringar

Miljöutmaningar

Globala och lokala miljöfrågor

Klimatförändringarna, kemikaliespridning och tillgången till rent vatten är exempel på globala miljöfrågor. Klimatförändringarna kan påverka vår livsmedelsförsörjning och med naturlagarna följer att kemikaliespridningen påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans.

I Sverige har vi problem med luftkvalitén i storstäderna och övergödning av sjöar och hav. Självklarheter som skog, fåglar och fisk kan snabbt försvinna om vi inte följer lagar och regler och gärna gör lite till.

Vi är med och gör skillnad

Sverige har antagit FNs 17 globala mål om hållbar utveckling. Målen som ska vara uppnådda 2030 inkluderar flera mål kring klimat och miljö. För att målen ska uppnås måste myndigheter, statliga och privata företag, organisationer och civilsamhället samarbeta. 

Länsförsäkringar samarbetar med olika parter i samhället och vill vara med och göra skillnad.

Klimatförändringar

 • För oss i Sverige kan klimatförändringarna innebära ökade rasrisker och fler översvämningar i dagvattensystem och byggnaders källare. Det kan bli fler insekts- och svampangrepp på både hus och grödor som länsförsäkringsgruppen försäkrar.
 • Flera stora globala väderhändelser påverkar återförsäkringsmarknaden som på sikt gör länsförsäkringsgruppens återförsäkring och i slutändan din försäkring dyrare.

Avfall och kemikalier

 • Om det släpps ut kemikalier som naturen har svårt att bryta ner, försämras förutsättningarna för liv för människor, djur och växter. Därför ska så mycket som möjligt återvinnas.
 • I bygg- och rivningsmaterial finns en hel del miljöskadliga ämnen i form av kemikalier. Ämnen som idag är förbjudna kan dyka upp vid rivning efter en brand- eller vattenskada. Det kan vara fogmassor, plastmattor och kablar som innehåller mjukgörare, asbest i bjälklag, freoner i ledningar, PCB i fogmassor och flamskyddsmedel i isoleringsmaterial.