Ersättarförsäkring

Trygga gårdens drift om du blir sjuk

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om ersättarförsäkring

Anlita en ersättare

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan inte lantbruket eller företaget läggas i malpåse utan driften måste fortsätta som vanligt. Med en ersättarförsäkring kan du tillfälligt anlita ersättare i upp till ett år med ekonomisk hjälp från försäkringen.

Försäkringen gäller oavsett om du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmågan måste vara minst 75 procent och vara anmäld till Försäkringskassan (oavsett om du har sjukpenninggrundande inkomst eller inte). Vid dödsfall ger försäkringen ersättning i högst 90 dagar utan karens.


Vad gäller ersättarförsäkringen?

Försäkringen ersätter merkostnader för arbetskraft som anlitas för att utföra det arbete du själv skulle utfört under aktuell period.

  • Gäller vid arbetsoförmåga till minst 75 procent på grund av sjukdom eller olycksfall.
  • Ger ersättning till dess att valt försäkringsbelopp är förbrukat – ingen begränsad ersättningstid.
  • Försäkringsbeloppen är 180 000, 270 000 eller 360 000 kronor och ett maxbelopp per dag.
  • Betalar ersättning med 75 procent av faktiska och nödvändiga ersättarkostnader.
  • Kvalifikationstid är 10 dagar. Ersättning kan betalas ut redan från första sjukdagen om du är sjukskriven i minst 10 dagar.
  • Försäkringen omfattar inte arbetsoförmåga som ersätts genom trafikförsäkring eller annan försäkring enligt skadeståndsrättsligagrunder.
  • Försäkringen ersätter inte arbetsoförmåga som berättigar till sjukersättning utan tidsbegränsning, närstående-, havandeskaps- eller föräldrapenning.
  • Försäkringen upphör vid slutet av den försäkringsperiod då du fyller 65 år eller vid den tidpunkt då försäkringsbeloppet förbrukats.

Vilken dagersättning behöver du?

Vilken dagersättning du ska ha på försäkringen beror på hur många timmar du själv arbetar och vem du anlitar som ersättare. Innan du väljer försäkringsbelopp bör du därför ta reda på hur mycket en ersättare kostar där du bor.

Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp 90 000 kronor, 180 000 kronor, 270 000 kronor eller 360 000 kronor och ett maxbelopp per dag.


Viktig information

Viktig information om ersättarförsäkringen

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.