Nu svärmar granbarkborren – hitta angrepp i tid

När värmen kommer börjar granbarkborren att svärma, vilket betyder att den som har skog behöver agera, och det snart.

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar.
Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång mörkbrun skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. I Sverige finns granbarkborren i så gott som hela landet.

Hitta angreppen i tid – färska skador från maj till augusti

Färska skador kan vara svåra att upptäcka då granen ser frisk ut på håll. Det är på nära håll som det är lättast att upptäcka skadorna. Under svärmningsperioden som pågår ungefär mellan maj-augusti är det viktigt att du kontroller din skog minst var fjärde vecka.

  • Sök efter borrmjöl på liggande solexponerande stammar och vid stambasen på stående träd, Man brukar säga att man kan leta efter ”kaffesump” runt trädet
  • Titta efter kåda som granen försvarat sig med. Det blir som tårar på stammen.
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp.
  • Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan. På högsommaren börjar granbarkborren sina angrepp på stammen vid grönkronans nedre del och fyller på nedåt.
  • Där barken fallit av kan du titta efter granbarkborrens modergångar, ofta har de näbbspår av hackspett.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om skördaren barkar stockarna och/eller du tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd.

Regler för bekämpning av skadliga insekter

Granbarkborren är en insekt som kan orsaka stor skada på gran, och den större märgborren kan skada tall. I skogsvårdslagen finns regler om att bekämpa skadliga insekter och att vidta förebyggande åtgärder.

Om vår skogsförsäkring

Vår skogsförsäkring Max är ett komplement till Gårdsförsäkring och till försäkringar för verksamhet inom Gröna näringar och gäller bland annat för granbarkborreskador (karenstid på 6 månader från teckningsdatum). 

Läs mer om Skogsförsäkring Max här

Läs mer om granbarkborren hos Skogsstyrelsen

Granbarkborre i siffror

7 miljoner 
Så många kubikmeter angripen skog uppskattar Skogsstyrelsen att det fanns i Sverige 2019 - en fördubbling från 2018.

18 grader
Granbarkborren måste ha minst 18 grader varmt för att kunna flyga och plusgrader dygnet runt i någon vecka för att svärma.

3 miljarder
Skogsstyrelsen uppskattar värdet på den granbarkborreskadade skogen i Sverige under 2019 till 3 miljarder kronor.

Se alla nyheter