Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm

Stockholms län i vårt hjärta

Länsförsäkringar Stockholm finns till för alla som bor mellan Roslagen i norr och Södertälje i söder. Oavsett om de är pensionärer eller hipsters. Oavsett om de är födda i Vasastan, Åkersberga, Damaskus eller Värnamo.

Även om det finns stockholmare från Sveriges och världens alla hörn vet vi en del om de som bor här. Till exempel arbetspendlar många över 6 veckor per år. (Kanske är det därför 15% av oss skulle vilja bo på landsbygden i framtiden?) De flesta hushåll är ensamhushåll, näst vanligast är sambos med barn. Och vi startar fler företag och går mer på teater än man gör i resten av landet. 

Här finns alla sorters människor och alla sorters sätt att leva. Det är det som gör det här länet så spännande att jobba i. När andra vill vara allt för alla, vill vi vara bäst här. På vår hemmaplan.

Länsförsäkringar Stockholm
Organisationsnummer 502002-6265
169 97 Solna
E-post: stockholm@lansforsakringar.se

Kundinflytande

Fullmäktige - Våra ägares röst

Hos oss på Länsförsäkringar Stockholm är det kunderna som är ägare. All verksamhet i företaget ska tillgodose kundernas ägarintressen. Genom valda representanter – fullmäktige och styrelse – utövar kunderna aktiv påverkan.

De som sitter i fullmäktige företräder Länsförsäkringar Stockholms ägare, det vill säga alla kunder som har en sakförsäkring hos oss. Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse bolagets styrelse. 

Historia

En lång och sann historia

Grunden till dagens Länsförsäkringar Stockholm lades 1844, då Stockholms Stads och Stockholms läns brandstodsbolag bildades. Sedan dess har vi sett Stockholm växa upp och bli en urban storstad och alla tider har vi följt våra kunder och hjälpt till att skapa trygghet i vardagen. Vi var här när Eldkvarn brann – försäkringen låg hos oss och 222 000 kronor betalades ut i ersättning – och vi kommer att vara här när det är dags för nya Slussen att trafikeras av svävande elbilar. Alltid nära, alltid att lita på, alltid enkla att ha att göra med.

Samhällsengagemang och miljö

S:t Eriks-Cupen och Grönt Kort - för Fair Play

Fotbollslag i SAnkt Eriks-Cupen

S:t Eriks-Cupen är Sveriges största ungdomsturnering i fotboll. Som ett led i att skapa en bra stämning på och runt fotbollsplanerna, och lyfta fram goda förebilder, har St:Erikscupen infört "Grönt Kort – för Fair Play" tillsammans med oss på Länsförsäkringar Stockholm.

Vi deltar i kampen för Östersjön

I stort sett alla som bor i Stockholmsregionen har upplevt Stockholms unika skärgård och har positiva upplevelser kopplade till världens vackraste innanhav. Sedan januari 2015 har vi hjälpt Initiativet Hållbara Hav i deras arbete med att rädda Östersjön och när Stiftelsen Hållbara Hav bildades den 16 december 2015 var Länsförsäkringar Stockholm med som en av stiftelsebildarna. 

Vi stödjer Fryshuset i deras arbete med ungdomar

Skejtare i ramp

Fryshuset ser och hjälper unga människor, särskilt de som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, och det är väl dokumenterat att deras arbete leder till minskad skadegörelse och ökad trygghet på gator och torg.

Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Stockholm är i sin helhet ägt av försäkringstagarna. På bolagsstämman företräds försäkringstagarna av fullmäktige som är valda av försäkringstagarna själva. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen vara minst 50 stycken.

Styrelse

Christer Villard

Ordförande

Lennart Käll 

Vice ordförande

Charlotte Barnekow

Styrelseledamot

Ingrid Lindquist

Styrelseledamot

Jan Rosenström

Styrelseledamot

Göran Almberg

Styrelseledamot

Maria Torpman

Personalrepresentant

Jesper Merbom

Personalrepresentant

Företagsledning

Fredrik Bergström

Vd

Henrik Sandberg

Vice vd, chef Ekonomi & Finans

Sarah Bucknell

Chef Affärsområde Privat

Mathias Collén

Chef Affärsområde Företag

Robert Collin

Chef Affärsutveckling, Kommunikation & HR

Eva Marell

Chef för Strategi och planering

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordningen innehåller bestämmelser om företagets firma, var styrelsen har sitt säte, företagets verksamhetsinriktning innefattande en beskrivning av de försäkringsklasser som företagets koncession omfattar. Dessutom finns regler om styrelsens storlek och sammansättning samt hur val av styrelse och revisorer ska ske. Länsförsäkringar Stockholm tillämpar ett representativt system som innebär att delägarnas rätt att besluta på bolagsstämman utövas av fullmäktige, som utses av delägarna. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen uppgå till minst 50 personer. Val av fullmäktige förrättas på det sätt styrelsen bestämmer och hålls senast under december månad.

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Stockholm är ett ömsesidigt försäkringsföretag. Företagsformen innebär att företaget i sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till företagets riskkapital. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Stockholm är bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorerna. Regler för styrning av Länsförsäkringar Stockholm finns främst i försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt i rekommendationer utgivna av adekvata organisationer. Härutöver finns regler om styrning av företaget i bolagsordningen och i ett stort antal, av behöriga bolagsorgan fastställda, interna policies och riktlinjer. För att försäkra sig om att bolagets interna styrning och kontroll håller hög kvalitet har bolaget valt att redan idag styra och hantera risk med utgångspunkt i Solvens II-regelverkets krav.

Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2011:2 lämnas på länken nedan en redogörelse för företagets ersättningar till de anställda.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Fullmäktiges rätt att besluta i företagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma hålls på företagets huvudkontor varje år. Kallelse till bolagsstämman görs genom brev med posten till fullmäktige tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. På ordinarie bolagsstämma behandlas företagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bolagsordningen, val av styrelse, revisorer och valberedning samt om ersättning till dessa, om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Fullmäktiges deltagande på bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. Vid bolagsstämman 2016 var fullmäktige, styrelsen, företagsledningen och revisorn närvarande.