Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm

Ägt av kunderna sedan 1844

Länsförsäkringar Stockholm är ett lokalt, kundägt försäkringsbolag. Vi finns till för dig som bor och verkar i Stockholm. Med alla fördelar av att finnas nära våra kunder.

Att vi är kundägda innebär att vi inte har några andra intressenter än våra egna kunder. Som kund och ägare kan du dessutom vara med och påverka genom Fullmäktige – vårt högsta beslutande organ. 

Vi finns där du finns

Allt vi gör går ut på att skapa trygghet åt människor. Vi finns där du finns och behöver oss och erbjuder dig hjälp i livets alla faser och behov. Vi erbjuder inte bara försäkringar utan också sparande, bolån, fastighetsförmedling och allt du behöver för din ekonomiska trygghet.

 

Länsförsäkringar Stockholm
Organisationsnummer 502002-6265
169 97 Solna
E-post: stockholm@lansforsakringar.se

Kundinflytande

Fullmäktige - Våra ägares röst

Hos oss på Länsförsäkringar Stockholm är det kunderna som är ägare. All verksamhet i företaget ska tillgodose kundernas ägarintressen. Genom valda representanter – fullmäktige och styrelse – utövar kunderna aktiv påverkan.

De som sitter i fullmäktige företräder Länsförsäkringar Stockholms ägare, det vill säga alla kunder som har en sakförsäkring hos oss. Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse bolagets styrelse. 

Så fungerar fullmäktige

Här kan du läsa om i fullmäktiges uppgift och hur du som kund kan vara med och påverka i Länsförsäkringar Stockholm. Har du frågor, kontakta oss gärna på fullmaktige.stockholm@lansforsakringar.se.

Det här är fullmäktige

Fullmäktige är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ och utser bland annat bolagets styrelse. Fullmäktige består av minst 50 ledamöter med en mandattid på tre år. En viktig uppgift som fullmäktige har är att vara representant för alla ägare, som är våra kunder. Fullmäktiges övriga uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, fastställa balansräkningen samt val av revisorer och valberedning.

Fullmäktige är våra ägares röst

Du som är sakförsäkringskund är också delägare i Länsförsäkringar Stockholm och kan bli invald som ledamot i fullmäktige. Utöver själva delägarskapet krävs också engagemang för företagets verksamhet och som ledamot ska du känna ansvar för din roll som representant inför övriga delägare.

 

Ta chansen att utöva ditt kundinflytande

Från 1:a maj till 30:e september kan du som är kund och har en sakförsäkring nominera dig själv eller en kandidat till fullmäktige.

Valberedningen sammanställer utifrån inkomna nomineringar, samt av de ledamöter som ställer upp till omval, en lista som kunderna har möjlighet att godkänna eller inte.

Utöver möjligheten att komma med i valberedningens förslag till ledamöter i fullmäktige kan man också bli valbar som övrig kandidat om minst 100 kunder nominerat samma kandidat.

Var aktiv och gör ditt val till fullmäktige

Valberedningens förslag på kandidater till fullmäktige presenteras på vår webbplats den 1:a november. Du som är kund, och har en sakförsäkring hos oss, kan aktivt utöva ditt inflytande genom att ta ställning till valberedningens förslag fram till den 30:e november.

Minst 1000 av våra kunder och ägare måste godkänna valberedningens förslag för att de nominerade kandidaterna ska bli invalda i fullmäktige. Samma sak gäller för övriga valbara kandidater.

Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Stockholm är i sin helhet ägt av försäkringstagarna. På bolagsstämman företräds försäkringstagarna av fullmäktige som är valda av försäkringstagarna själva. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen vara minst 50 stycken.

Styrelse

Christer Villard

Ordförande

Lennart Käll 

Vice ordförande

Charlotte Barnekow

Styrelseledamot

Ingrid Lindquist

Styrelseledamot

Jan Rosenström

Styrelseledamot

Göran Almberg

Styrelseledamot

Maria Torpman

Personalrepresentant

Jesper Merbom

Personalrepresentant

Företagsledning

Fredrik Bergström

Vd

Henrik Sandberg

Vice vd, chef Ekonomi & Finans

Agnes Fabricius

Chef Affärsområde Privat

Eva Allqvie

Chef Affärsutveckling, Kommunikation & HR

Mathias Collén

Chef Affärsområde Företag

Robert Collin

Chef Skador

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordningen innehåller bestämmelser om företagets firma, var styrelsen har sitt säte, företagets verksamhetsinriktning innefattande en beskrivning av de försäkringsklasser som företagets koncession omfattar. Dessutom finns regler om styrelsens storlek och sammansättning samt hur val av styrelse och revisorer ska ske. Länsförsäkringar Stockholm tillämpar ett representativt system som innebär att delägarnas rätt att besluta på bolagsstämman utövas av fullmäktige, som utses av delägarna. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen uppgå till minst 50 personer. Val av fullmäktige förrättas på det sätt styrelsen bestämmer och hålls senast under december månad.

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Stockholm är ett ömsesidigt försäkringsföretag. Företagsformen innebär att företaget i sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till företagets riskkapital. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Stockholm är bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorerna. Regler för styrning av Länsförsäkringar Stockholm finns främst i försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt i rekommendationer utgivna av adekvata organisationer. Härutöver finns regler om styrning av företaget i bolagsordningen och i ett stort antal, av behöriga bolagsorgan fastställda, interna policies och riktlinjer. För att försäkra sig om att bolagets interna styrning och kontroll håller hög kvalitet har bolaget valt att redan idag styra och hantera risk med utgångspunkt i Solvens II-regelverkets krav.

Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2011:2 lämnas på länken nedan en redogörelse för företagets ersättningar till de anställda.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Fullmäktiges rätt att besluta i företagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma hålls på företagets huvudkontor varje år. Kallelse till bolagsstämman görs genom brev med posten till fullmäktige tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. På ordinarie bolagsstämma behandlas företagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bolagsordningen, val av styrelse, revisorer och valberedning samt om ersättning till dessa, om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Fullmäktiges deltagande på bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. Vid bolagsstämman 2013 var fullmäktige, styrelsen, företagsledningen och revisorn närvarande. 

Samhällsengagemang och miljö

Vi deltar i kampen för Östersjön

I stort sett alla som bor i Stockholmsregionen har upplevt Stockholms unika skärgård och har positiva upplevelser kopplade till världens vackraste innanhav. Därför känns det naturligt för oss att delta Hållbara Havs arbete för att rädda Östersjön, både ekonomiskt och genom olika aktiviteter.

Vi stockholmare är också en stor del av orsaken till att Östersjön i dag mår så dåligt. Orsaken är enkel – vi har en lång kuststräcka och många invånare. Kan vi minska vårt avfall och våra utsläpp av plast, kemikalier, läkemedel och tungmetaller gör det stor skillnad. För alla stockholmares skull – och för samtliga nio länder och cirka 85 miljoner människor som bor i Östersjöns närhet – måste Östersjön räddas.

De insatser som gjorts de senaste åren kring problemen med försurning, syrebrist och andra miljöskador har varit positiva. Det visar att vi kan göra skillnad på många olika sätt och därför vill vi agera och dra vårt strå till stacken.

Här kan du läsa mer om vårt engagemang i Hållbara Hav

Vi stödjer Fryshuset i deras arbete med ungdomar

Fryshuset ser och hjälper unga människor, särskilt de som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, och det är väl dokumenterat att deras arbete leder till minskad skadegörelse och ökad trygghet på gator och torg.

I vårt arbete med att skapa hållbar trygghet för våra kunder i Stockholms län är detta något vi vill stödja. Vi kommer därför delta i Fryshusets verksamhet och hjälpa till att sprida deras budskap. 

Dessutom är vi övertygade om att Fryshusets sätt att jobba med ungdomsgrupper kan bredda vår förståelse för hur vi som försäkringsbolag kan arbeta med skadeförebyggande åtgärder, där målet är färre skador och lägre försäkringspremier för våra kunder.