Pågående projekt om oskyddade trafikanter

oskyddad trafikant

Pågående projekt om oskyddade trafikanter

Att bidra till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter är viktigt för Länsförsäkringar. Vår långsiktiga satsning på oskyddade trafikanter ökar säkerheten både för våra kunder och för allmänheten.

Just nu fokuserar vi på oskyddade hjulburna trafikanter. Bland de oskyddade hjulburna trafikanterna finns många unga trafikanter och vi ser ett stort antal skador på dem. Exempelvis har antalet olyckor med fyrhjulingar ökat drastiskt de senaste åren. Bland annat skadas många barn svårt i dessa olyckor. För att kunna förhindra denna typ av olyckor behöver vi veta mer om var, när, hur och varför dessa olyckor sker.

För cyklister och mopedister ser vi nya trafikmönster. Vi ser nya grupper som använder cyklar och mopeder på ett annat sätt än vi har varit vana vid. De används allt mer för resor till arbetet – året runt. Det blir vanligare med cykling i hög hastighet i blandad trafik och vi ser nya typer av fordon – till exempel elcyklar.

Beviljat forskningsprogram

Därför har Forskningsfonden beslutat att under en treårsperiod finansiera en stark forskningsmiljö som i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram ska öka kunskapen om hjulburna trafikanter och deras speciella förutsättningar för en ökad trygghet i samhället.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Har beviljats 12 miljoner kronor för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ” Säkrare cyklister i trafiken -ökad trygghet för hjulburna oskyddade trafikanter”. Syftet är att öka kunskaperna om hjulburna oskyddade trafikanter, med särskilt fokus på cyklister. Forskningen ska användas för att öka tryggheten i trafiken och bidra till att nå de nationella trafiksäkerhetsmålen om minskat antal döda och skadade i trafiken.

Pågående projekt

Här ser du vilka forskningsprojekt om oskyddade trafikanter som Länsförsäkringar just nu finansierar.

Fyrhjulingar –arbetsfordon med skadeproblematik. En studie om riskacceptans och attityder
Peter Lundqvist, SLU, Alnarp