Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Östgöta

Länsförsäkringar Östgöta

Vi finns nära dig!

Länsförsäkringar Östgöta finns för att ge dig möjlighet till långsiktig ekonomisk trygghet och en enklare vardag. Lokalt och nära hjälper vi dig med hela din vardagsekonomi och ditt boende. Med vår helhet inom försäkring, bank och fastighetsförmedling har vi unika möjligheter att göra det.

Vi finns där du finns – och närhet mellan människor skapar trygghet, tillit och trivsel. Sådant som är viktigt för goda relationer och det förtroende som du kräver för att välja att vara kund hos oss.

Närhet för oss handlar också om att vi anstränger oss för att förstå varje persons och företagares liv och situation. Att vi tar beslut som gör att det känns bra i magen även nästa gång vi ses och att vi som kundägt bolag har fullt engagemang för ditt bästa.

Sju besökskontor i länet

Med över 210 000 kunder över hela Östergötland finns vi representerade med sju besökskontor - Linköping (Platensgatan och Tornby), Norrköping (Hospitalsgatan och Ingelsta), Motala, Mjölby och Kisa och mer än 300 engagerade medarbetare som arbetar för ditt bästa varje dag.

Hälften av alla Östergötlands bilar är försäkrade hos, och tre fjärdedelar av alla villor.

 

Länsförsäkringar Östgöta
Organisationsnummer 522001-1224
Box 400
581 04 Linköping
E-post info@LFostgota.se


Det som är viktigt för dig, är viktigt för oss

Länsförsäkringar Östgöta bärs upp av sina 210 000 kunder – som också är bolagets ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är desamma – och att det är självklart för oss att det är kundernas långsiktiga intressen som alltid kommer först.

Som försäkringskund hos oss har du en unik möjlighet att påverka bolagets framtid. I lokala val kan du vara med och utse representanter till vårt fullmäktige, bolagets högsta beslutande organ. På den årliga bolagsstämman, där fullmäktige representerar alla kunder, utses styrelsen. Det är styrelsen som utser VD, som i sin tur ansvarar för bolagets alla anställda – dem du som kund möter i dina kontakter med oss. När verksamheten har gått bra kan du dessutom få återbäring.

Sedan starten 1841 har bolaget och verksamheten vuxit och utvecklats i takt med tiden och med kundernas behov. Det som är viktigt för dig, är viktigt för oss. Det handlar om dina pengar, om vardagen, om hemmet och om din och familjens trygghet och framtid.

Länsförsäkringar Östgöta är ett kundägt bolag


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Östgöta är kundägt och genom fullmäktige har våra kunder möjlighet att påverka bolagets utveckling och framtid.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Östgöta. Den består av 74 ordinarie ledamöter och 74 suppleanter. I valkretsarna hålls valmöten vart tredje år där försäkringstagarnas representanter väljs som fullmäktige. Valmötena är öppna för alla försäkringstagare i respektive valdistrikt. Utöver den ordinarie bolagsstämman sammanträder fullmäktige normalt en gång per år. 

Här kan du se vilka som ingår i fullmäktige i ditt område

Läs mer om fullmäktige i vår folder

Fullmäktige Länsförsäkringar Östgöta 2016 (bläddringsbar pdf)

Fullmäktige Länsförsäkringar Östgöta 2016

Nomineringskommittén

Nomineringskommitténs uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till bolagsstämman till val av ledamöter i valberedningen.

Bolagsstämman ska välja ledamöter till en nomineringskommitté. Förslag till val av ledamöter till nomineringskommittén görs årligen av fullmäktige vid informationsträffarna. Nomineringskommittén ska bestå av en fullmäktig från varje valkrets. Mandattiden är 1 år.

Nomineringskommitténs ledamöter 2017

Styrelse

  • Peter Lindgren - Ordförande
  • Anna-Karin Cronstedt, Vice ordförande
  • Carl Falkenberg
  • Eva Holmgren
  • Rikard Sagent
  • Sten Lundqvist
  • Torbjörn Gunnarsson
  • Kristina Ottosson (personalrepresentant)
  • Maria Fredén (personalrepresentant)

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till bolagsstämman. Valberedningen kan även lämna förslag på övriga förtroendeuppdrag, på uppdrag av styrelsen. Mandattiden är 3 år.

Valberedningens ledamöter 2017

Instruktion för valberedningen

Profilbild för Sven Eggefalk

Sven Eggefalk

Företagsledning - VD
Profilbild för Filip Apelstav

Filip Apelstav

Företagsledning - Chef Bank
Profilbild för Patrick Petersson

Patrick Petersson

Företagsledning - Chef Försäkring Sak & Liv
Profilbild för Sophia Nygren

Sophia Nygren

Företagsledning – Chef Skador
Profilbild för Anna Runesson

Anna Runesson

Företagsledning – Tf Chef Marknad och Kommunikation
Profilbild för Malin Hedström

Malin Hedström

Företagsledning – Chef HR
Profilbild för Anders Rahm

Anders Rahm

Företagsledning - Chef Administration

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Länsförsäkringar Östgöta följer de delar av Svensk Kod för bolagsstyrning som är tillämplig på ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag samt att öka insynen i bolagen och därmed skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning.

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Östgöta är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till bolagets riskkapital. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Östgöta är bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorerna.

Länsförsäkringar Östgötas bolagsstyrning regleras av Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, bolagets bolagsordning och av behöriga bolagsorgan fastställda interna riktlinjer och policies.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.


Redogörelse för ersättningar

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Östgötas högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Östgöta, utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Vid bolagsstämman delas förslaget till ersättning till styrelseledamöterna upp mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter. Därutöver utgår dagarvoden. Ordinarie bolagsstämma 2017 ska fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen (se under avsnittet Ersättning till företagsledningen).

Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäkringstagarna. Antalet fullmäktige uppgår till 74 ordinarie och 74 suppleanter. Bolagets fullmäktigeorganisation finns beskriven under bolagsstyrningsfrågor. Kallelse till bolagsstämman sker genom brev med posten, tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. Årets Bolagsstämma hölls den 22 mars 2017. För deltagande på bolagsstämman krävs att fullmäktig eller respektive fullmäktigs personliga suppleant närvarar fysiskt.

Solvens- och verksamhetsrapporter

Solvens- och verksamhetsrapport 2016


Hållbarhet

Samhällsengagemang

Om vi kan bidra till att skapa ökad trygghet och minskat utanförskap ser framtiden lite ljusare ut. För oss som bolag men framförallt för samhället i stort. 

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Samhällsengagemang och miljö

Vi ägs av våra kunder och vill verka för ett tryggt Östergötland fullt med möjligheter. Därför är vi är engagerade i samarbeten och aktiviteter som skapar gemenskap och trygghet runtom i regionen. Det handlar om exempelvis nattvandringar och nattfotboll, men också sådant som att våra anställda en dag i november delar ut 20 000 reflexer på hundratals platser över hela Östergötland.

 

Nattfotboll

I samarbete med Assyriska IF och IFK Norrköping erbjuder vi ungdomar i Hageby i Norrköping nattfotboll, en populär aktivitet som samlar ungdomar lördag efter lördag. Nattfotbollen vill bidra till en värld där att ungdomar växer upp till fördomsfria världsmedborgare som tar ansvar för sig själva och samhället. Genom att bidra till skapandet av meningsfulla kvällar för ungdomar skapar vi möjligheter för dem samtidigt som vi ökar tryggheten i samhället.


Breddidrottspriset

Breddidrottspriset handlar om glädje, jämställdhet och kamratskap. Syftet är att öka delaktigheten och ge fler möjlighet att idrotta.

Vi på Länsförsäkringar Östgöta har instiftat priset som ger 20 000 kr till den förening som på bästa sätt främjar breddidrotten i Östergötland.

I november utses tre finalister som får vara med vid Topp 100-galan i Linköping där vinnaren avslöjas. Hjälp din förening att ta sig till final.


Nattvandring

Tillsammans med Linköping FC driver Länsförsäkringar Östgöta ett nattvandringsprojekt som involverar olika idrottsföreningar i både Linköping och Norrköping. Uppdraget är att bidra med vuxna som kan vara stöd och goda förebilder för ungdomar ute i staden nattetid och göra städerna till en tryggare plats för invånarna.

Om du har frågor, kontakta

Tommy Eklöf, projektledare hållbarhet och samhällsengagemang
tommy.eklof@lfostgota.se


Sponsring

Länsförsäkringar Östgöta samarbetar med ett stort antal föreningar i vår region. Det innebär att vi bidrar till att skapa en meningsfull fritid för tiotusentals barn och unga. Även om vår symbol också syns ihop med regionens framgångsrika storlag, satsar vi stort på bredden – just för att vi vet att hela samhället mår bra av ett rikt och varierat föreningsliv.

Vi försöker hela tiden hitta upplägg där våra sponsringssamarbeten förutom att synliggöra Länsförsäkringar Östgöta, ger bra samhällsnytta tillbaka till östgötarna – våra kunder och ägare. Vi prioriterar satsningar med fokus på unga.

Ansök om sponsring


Miljöpolicy

Personligt och enkelt erbjuder vi östgötarna de attraktivaste tjänsterna inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Verksamheten bedrivs med visad miljöhänsyn.

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss.

Vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom Länsförsäkringar Östgöta hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som Länsförsäkringar Östgötas verksamhet har på människa och natur.

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt.

Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.
Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn är Länsförsäkringar Östgöta den självklara samarbetspartnern och det självklara valet inom bank och försäkring.


Fastigheter

Hyresrätter och lokaler

Att äga fastigheter är en del av vår kapitalförvaltning. Vår fastighetsförvaltning kännetecknas av ett långsiktigt ägande där kvalitet och hög servicenivå är viktiga hörnstenar.

Länsförsäkringar Östgötas fastigheter finns framförallt i Linköpings innerstad. Vi äger och förvaltar 520 bostadslägenheter och drygt 100 lokaler. Söker du nytt boende och är intresserad av att hyra lägenhet hos oss är du välkommen att lämna din ansökan till vår bostadskö via länken till höger.

Information om våra lediga lokaler hittar du under rubriken Kontaktuppgifter.

Gå gärna in under rubriken Fastigheter i Linköping och läs mer om var våra fastigheter är belägna, vem som är fastighetsskötare och aktuell information. Du som är hyresgäst hos oss kan på ett enkelt sätt anmäla fel i lägenheten eller framföra andra synpunkter under rubriken Felanmälan. Det går förstås även att ringa oss eller skicka e-post.

 

 


Östgöta Brandstodsbolag Kapitalförvaltning

Ett helägt dotterbolag

Östgöta Brandstodsbolag Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Östgöta. Bolaget har tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning. Finansinspektionen kräver att viss information angående Östgöta Brandstodsbolag Kapitalförvaltning AB publiceras. Informationen redovisas här och uppdateras kontinuerligt.

Information