Miljö

Miljöutmaningar

Globala och lokala miljöfrågor

Klimatförändringarna, kemikaliespridning och tillgången till rent vatten är exempel på globala miljöfrågor. Klimatförändringarna kan påverka vår livsmedelsförsörjning och med naturlagarna följer att kemikaliespridningen påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans.

I Sverige har vi problem med luftkvalitén i storstäderna och övergödning av sjöar och hav. Självklarheter som skog, fåglar och fisk kan snabbt försvinna om vi inte följer lagar och regler och gärna gör lite till.

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål som ska leda till en hållbar utveckling. Ett av de målen är "god bebyggd miljö", ett annat är "giftfri miljö".

Länsförsäkringsgruppen arbetar dagligen med inomhusmiljöer, som ofta är kopplade till materialval och sättet att bygga. Här kan vi vara med och göra skillnad.

Klimatförändringar

 • För oss i Sverige kan klimatförändringarna innebära ökade rasrisker och fler översvämningar i dagvattensystem och byggnaders källare. Det kan bli fler insekts- och svampangrepp på både hus och grödor som länsförsäkringsgruppen försäkrar.
 • Flera stora globala väderhändelser påverkar återförsäkringsmarknaden som på sikt gör länsförsäkringsgruppens återförsäkring och i slutändan din försäkring dyrare. 

Avfall och kemikalier

 • Om det släpps ut kemikalier som naturen har svårt att bryta ner, försämras förutsättningarna för liv för människor, djur och växter. Därför ska så mycket som möjligt återvinnas.
 • I bygg- och rivningsmaterial finns en hel del miljöskadliga ämnen i form av kemikalier. Ämnen som idag är förbjudna kan dyka upp vid rivning efter en brand- eller vattenskada. Det kan vara fogmassor, plastmattor och kablar som innehåller mjukgörare, asbest i bjälklag, freoner i ledningar, PCB i fogmassor och flamskyddsmedel i isoleringsmaterial.

Länsförsäkringsgruppens miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan. Ett engagemang i miljöfrågorna bidrar till ett mer ekologiskt och hållbart samhälle.

Miljö finns med i alla delar av verksamheten

Miljöarbete inom länsförsäkringsgruppen kan delas in i följande områden:

 • Interna arbetssätt
  Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt ISO 14001 sedan många år tillbaka
 • Förebygga skador
  Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.
 • Reparation och underhåll
  Vatten-, brand- och motorskador är det som påverkar miljön allra mest.
 • Produkter och tjänster
  I stora delar av landet är länsförsäkringsgruppen ensam om att kunna erbjuda en återvinningsförsäkring för företag och lantbruk
 • Ökad kunskap
  Vi arbetar på många olika sätt med att öka kunskapen kring miljöfrågor som har koppling till vår verksamhet.
 • Investeringar
  Som kund hos Länsförsäkringar kan du välja att investera i miljöinriktade fonder.

Samarbete med energirådgivare

Om du behöver råd eller undrar över något som har med energi i hemmet att göra, kan de få hjälp av en energirådgivare hos länsförsäkringsbolagen. Att tolka energideklarationer och diskutera olika val av uppvärmning för villan – det är två exempel på vad en energirådgivare kan hjälpa till med.

Återvinningsförsäkring

I samarbete med Håll Sverige Rent erbjuds lantbrukskunderna att få sitt farliga avfall och skrot hämtat.

Samarbete med Godsinlösen

Samarbetet med Godsinlösen innebär att allt skadat gods tas omhand enligt konsekventa rutiner. För kunden innebär det snabbare hantering och hjälp att bli av med skadat gods, för Länsförsäkringars del ger det sänkta skadekostnader och miljöriktig hantering.

Aktiviteter runt om i landet

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har instiftat ett miljöpris som går till någon som gjort en värdefull insats för att förbättra miljön. Utmärkelserna delas ut till enskild person, förening, idrottsklubb, företag eller skolklass.

De utser också årets Årets skadeförebyggare för andra året i rad. Utmärkelsen går till enskild person, förening, idrottsklubb, företag eller skolklass som förtjänstfullt gjort insatser för människors liv och välbefinnande eller räddat stora ekonomiska värden, visat stor omtanke eller civilkurage.

Länsförsäkringar Stockholm undervisar skolklasser om miljögifter och nedskräpning i Östersjön tillsammans med Briggen Tre Kronor.

Länsförsäkringar Västerbotten arbetar på olika nivåer för att höja lägstanivån för brandskydd i bostäder. Det handlar om myndighetsdialoger, informationsbrev direkt till kunder samt via filmer via youtube – Elda lagom.

Länsförsäkringar Jönköping har genom att aktivt delta i Klimatrådet (som startade på landshövdingens initiativ) bland annat arrangerat en elcykelaktivitet i Värnamo, köpt in en elcykel till varje kontor, för tionde gången medverkat till att arrangera klimatkonferens och sponsrat Vaggeryds kommun med översvämningsbarriärer för garagenedfarter. Länsförsäkringar Jönköping har även tilldelats ett diplom av Klimatrådet: ”Länsförsäkringar Jönköping får ett hedersomnämnande för deras positiva utveckling av klimatanpassningsarbetet i länet. Länsförsäkringar Jönköping sprider kunskap om vikten av miljösatsningar och tack vare dem ökar mångfalden av klimatanpassade åtgärder i vårt län”.

Länsförsäkringar Skåne utser Årets bilverkstad. Bedömningen baseras på hur fort bilen blir lagad och hur duktiga de är på att reparera med minsta miljöpåverkan. Dessutom granskar och betygsätts bilverkstadens arbete, både under och efter utförd reparation. Allt för att stimulera samarbetspartners till att ge kunderna den bästa servicen.

Gemensam miljöpolicy

Länsförsäkringar driver en miljöinriktad verksamhet.

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom Länsförsäkringar hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som Länsförsäkringars verksamhet har på människa och natur.

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt.

Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn så är Länsförsäkringar den självklara samarbetspartnern och det självklara valet.

Informationen gäller för Välj annat länsförsäkringsbolag

eller sök länsförsäkringsbolag nära dig