Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Kalmar län

Länsförsäkringar Kalmar län

Tillsammans

Vi tror att det är i mötet mellan människor som idéer formas, kraft uppstår och framgång skapas. Vi tror på att samarbeta lokalt, att skapa gemenskap på vår hemmaplan med de människor som finns i vår närhet. Det är därför vi tror på styrkan i att vara ett lokalt bolag, som till hundra procent ägs av dig som är kund hos oss i Kalmar län. Är du försäkringskund hos oss är du nämligen också delägare.Tillsammans med över 100 000 av dina grannar i länet äger du då Länsförsäkringar Kalmar län.

Genom vår gemenskap skapas trygghet och möjligheter för en hållbar framtid och genom vår styrka kan vi tillsammans vara med och forma framtidens Kalmar län.
Vi stöttar det lokala föreningslivet därför att våra ägare är aktiva där. Vi bidrar till miljöprojekt för att våra barn ska få en levande natur att växa upp i, i Kalmar län. 
Vi finns för dig och dina grannar under hela livet, i stort som smått. Tillsammans.

Vår lokala närvaro är vår styrka

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Kalmar län bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. 

Länsförsäkringar Kalmar län har verkat i länet i över 175 år. Vår övertygelse är idag densamma som när vi startade – att verka så nära våra kunder som möjligt. Vår marknad är Kalmar län och som lokalt bolag kan vi lägga all kraft på att lära känna just våra kunders behov och villkor. Viktigt för oss är den personliga relationen till våra kunder som också är våra ägare.

Det är faktiskt bara hos oss som du hittar bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett tak. Vi delar samma värderingar och har en gemensam ambition att göra det så enkelt och tryggt som möjligt för dig, oavsett om du ska byta bostad, köpa bil eller spara till semestern.

Vi erbjuder även alla typer av person- och sakförsäkringar samt bank- och fondtjänster. Våra skadereglerare finns på plats i länet och vår skadejour är öppen dygnet runt. Vårt lokala engagemang, position som bank och försäkringsbolag samt vårt finansiella kunnande gör oss till en naturlig samtalspartner för de flesta som bor och verkar i Kalmar län. Närmare 60 procent av länsborna är kunder hos oss. 

Värdegrund och affärsidé

Vår vision

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för en hållbar framtid.

Affärsidé

Vi ska möta kundens behov inom bank, försäkring och fastighetsförmedling så att de får en enklare och tryggare vardag.

Våra värderingar

Våra kärnvärden är engagemang, tillit och öppenhet. Värderingarna ska genomsyra och vägleda oss i all verksamhet, varje dag i varje möte.

Miljöpolicy

Vi erbjuder trygghet genom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi är kundägda och finns nära dig när du behöver oss. Miljöarbetet är integrerat i verksamheten och ska leda till positiv miljöutveckling för oss, våra kunder och vår omvärld. Att förebygga skador är en viktig del av detta.

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare hos oss hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som Länsförsäkringars verksamhet har på människa och natur.

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn är Länsförsäkringar den självklara samarbetspartnern och det självklara valet.

Samhällsengagemang

Friends + Länsförsäkringar Kalmar län = Sant

Under jubileumsåret 2015 fyllde Länsförsäkringar Kalmar län 175 år. Vi samlade då tillsammans med våra kunder in över 600 000 kr till organisationen Friends, som arbetar för att öka tryggheten för barn och stoppa mobbning. Åtta skolor runt om i länet har ansökt om att få ta del av utbildningen under läsåret 2016/2017. Friends har under läsåret arbetat med kartläggning och orsaksanalys med enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever för att sedan fokusera på förebyggande insatser. Efter genomförda utbildningar minskar mobbningen på skolor i snitt med 24,1 procent, enligt Friends. Vi är stolta och glada att vi tillsammans med våra kunder kan bidra till att fler barn får en bättre och tryggare skolmiljö!

Musselodling för ett friskare Kalmarsund

Kalmar är ett län med lång kust och många kustnära näringar. Därför är det självklart för oss som stor aktör i länet att ta ett extra ansvar för den miljö och natur vi har omkring oss. Vi har valt att sponsra en musselodling norr om Öland – ett lokalt projekt som bidrar till en friskare havsmiljö i Kalmarsund. Musslorna filtrerar vattnet från fosfor och kväve och bidrar till att minska algblomningen. Det får också positiva effekter direkt runt odlingarna genom att lokala ekosystem bildas med mer fisk och friskare bottnar. Musslorna används sedan som djurfoder. Projektet ger en tydlig miljönytta och vi är stolta över att kunna bidra till ett friskare Kalmarsund. 

Säkrare förskolebarn i länet

Som kundägt bolag arbetar vi med att förebygga skada och öka tryggheten för våra ägare. Ett led i detta arbete är att förbättra barns trafikmiljö. Ett sätt att minska riskerna för skador i trafiken är att använda reflexvästar. Under våren 2015 erbjöd vi kostnadsfria reflexvästar till alla förskolor och pedagogisk omsorg i Kalmar län. Glädjande nog beställde över 100 förskolor västar till förskolebarn och pedagoger. 

Sponsring

Sponsring är ett effektivt sätt att skapa lokala mötesplatser för våra nuvarande och potentiella kunder och medarbetare för att därigenom stärka vårt varumärke. Vi känner oss stolta när vi drar vårt strå till stacken för att bidra till framgångar och förbättringar inom de områden vi sponsrar.

Vårt lokala engagemang finns såväl inom idrott, kultur, samhälle som miljö. Sponsring är ett ömsesidigt ansvar och samarbete mellan dem som berörs.

Schysst idrott

Schysst idrott med Länsförsäkringar Kalmar län

Vi är sedan länge väldigt engagerade i att ge stöd till idrottsföreningar runt om i hela länet. För oss är det viktigt att vårt stöd gör skillnad, inte bara ekonomiskt utan även för att idrotten ska blir schysstare. Tillsammans med klubbarna och föreningarna tar vi vårt ansvar för ett bättre samhälle.

Genom initiativet ”Schysst idrott med Länsförsäkringar Kalmar län” ger vi både stöd och ställer krav på de idrottsföreningar vi sponsrar. Schysst idrott innebär att föreningarna aktivt arbetar med att motverka utanförskap, droger och alkohol, och diskriminering samt med att främja en god anda och ett gott uppförande bland barn, föräldrar och publik. Initiativet inkluderar allt från elitlag inom breda sporter till schackklubbar, rullstolsbasket och fotboll för nyanlända. 

Visste du att hela 90 procent av Sveriges ungdomar kommer i kontakt med idrottsföreningar under sin uppväxt? Idrottsföreningarna som sponsras av oss ska ställa sig bakom våra riktlinjer för schysst idrott som kan ses här till höger. På så sätt kan vi tillsammans bidra till att skapa en tryggare uppväxt för våra ungdomar.

Bolagsfakta

Länsförsäkringar Kalmar län är ett kundägt bolag med verksamhet i Kalmar län. Detta innebär att våra kunder också är våra ägare. Som kund och ägare har du inflytande i bolaget genom fullmäktige som består av valda representanter för försäkringstagarna. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen som tillsätter VD.

Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, självständiga och kundägda bolagen, som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Tillsammans är länsförsäkringsgruppen rikstäckande och störst på den svenska försäkringsmarknaden.

Länsförsäkringar Kalmar län, med kontor i Kalmar, Borgholm, Nybro, Emmaboda, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik, har idag 110 000 kunder och 170 medarbetare. Länsförsäkringar bedriver även fastighetsförmedling och har fyra bobutiker i Kalmar län. 

Länsförsäkringar Kalmar län ömsesidigt
Organisationsnummer 532400-3549
Box 748
391 27 Kalmar
E-post: info@LFkalmar.se

Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Kalmar län är kundägt och det är genom fullmäktige som du som kund kan vara med och påverka bolagets utveckling och framtid. Det högsta beslutande organet inom Länsförsäkringar Kalmar län är bolagsstämman, där fullmäktigeledamöterna företräder ägarna. Vart tredje år väljer delägarna i respektive distrikt sina representanter. Totalt finns 53 ordinarie ledamöter fördelat på tolv distrikt. Antalet fullmäktige är beroende på antalet försäkringstagare i respektive distrikt. Idag väljs en fullmäktige per 2000 försäkringstagare.

Varje kommun utgör ett distrikt. Valmötena är öppna för alla försäkringstagare i respektive distrikt. Val sker på de kundträffar som anordnas varje år under november månad. Inbjudan till dessa kundträffar sker genom annonsering i lokalpressen och på bolagets hemsida.

I år var kundträffarna i följande kommuner:

  • 18 november – Västervik
  • 19 november – Oskarshamn
  • 25 november – Hultsfred
  • 26 november - Vimmerby

Fullmäktigeledamöterna får kontinuerligt information om bolagets verksamhet. Ledamöterna tillför bolaget synpunkter och bidrar med sin kompetens och erfarenhet vilket är viktigt för bolagets fortsatta utveckling. Fullmäktige samlas några gånger varje år och har sin främsta uppgift att företräda ägarna på den årliga bolagsstämman. Kontakta gärna fullmäktigeledamöterna i din kommun om du har några synpunkter.

Här kan du se vilka som är fullmäktige i din kommun

Bolagsstämman

Ordinarie bolagstämma hålls varje år under det andra kalenderkvartalet efter beslut i styrelsen. I år hölls bolagsstämman den 21 april på Gränsö Slott i Västervik.

Så här anger bolagsordningen beträffande att få ärenden behandlade på bolagsstämman ”Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om vederbörande hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast under februari månad. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts. Vid bolagsstämma får inte behandlas ärenden som inte har varit angivet i kallelsen till stämman”.

Bolagsordningen

Valberedningen

Valberedningen består av minst sex ledamöter och väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandattid av tre år, vilket innebär att det väljs minst 2 ledamöter varje år i ett rullande schema. Valberedningen ska lämna förslag till bolagsstämman om bland annat:

  • Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • Styrelsearvoden och övriga ersättningar
  • Val av revisor med ersättare samt arvoden till dessa

Valberedningen ansvarar vidare för att ta fram förslag på fullmäktigeledamöter till länets tolv fullmäktigedistrikt. Valberedningen strävar efter att sätta samman en fullmäktigegrupp som väl som möjligt avspeglar kunderna i bolaget. Dessutom ansvarar valberedningen för den årliga lämplighetsbedömningen av styrelsens ledamöter samt lämplighetsbedömningen vid nyval av styrelseledamöter.

Kontakta gärna någon i valberedningen om du har förslag på lämpliga kandidater till fullmäktigeledamöter i din kommun eller som ledamöter till styrelsen. 

Valberedningen 2017

Instruktion för valberedningen

Styrelse

Jan-Olof Thorstensson - Ordförande

Kalmar
Född 1959.
Invald 2013. Mandattiden går ut 2016.

Anna Karlsson - Vice ordförande

Ljungbyholm
Född 1972. 
Invald 2009. Mandattiden går ut 2016.

Sten Lundqvist

Ledamot, Bromma
Född 1950. 
Invald 2015. Mandattiden går ut 2016.

Per-Inge Pettersson

Ledamot, Mörlunda
Född 1958. 
Invald 1998. Mandattiden går ut 2017.

Johan Lindgren

Ledamot, Nybro
Född 1960. 
Invald 2013. Mandattiden går ut 2016.

Marie Waern-Svalbring

Ledamot, Hultsfred
Född 1966. 
Invald 2013. Mandattiden går ut 2017.

Helena Sjöholm

Ledamot, Västervik
Född 1974. 
Invald 2013. Mandattiden går ut 2017.

Anders Franzén

Ledamot, Västervik
Född 1972. 
Invald 2013. Mandattiden går ut 2017.

Elisabet Reuterskiöld

Ledamot, Västervik
Född 1966. 
Invald 2006. Mandattiden går ut 2016.

Anna-Lena Johansson

Personalrepresentant, Kalmar
Född 1956.
Invald 2014. Mandattiden går ut 2016.

Företagsledning

Anna Blom

Verkställande direktör
Tel: 0480-691 15
E-post: anna.blom@LFkalmar.se

Nils-Gunnar Thomsson

Affärsområdeschef Företag och lantbruk
Tel: 0480-691 42
E-post: nils-gunnar.thomsson@LFkalmar.se

Henric Ohlsson

Affärsområdeschef Privat
Tel: 0480-691 02
E-post: henric.ohlsson@LFkalmar.se

Stina Franzén

Skadechef
Tel: 0480-691 40
E-post: stina.franzen@LFkalmar.se

Stina Franzén

tf Kommunikationschef
Tel: 0480-691 40
E-post: stina.franzen@LFkalmar.se

Johan Pettersson

Ekonomichef
Tel: 0490-692 28
E-post: johan.p@LFkalmar.se

Maria Holgersson

HR-chef
Tel: 0480-693 84
E-post: maria.holgersson@LFkalmar.se

Martin Brigenheim

Verksamhetscontroller och bolagsjurist
Tel: 0480-691 91
E-post: martin.brigenheim@LFkalmar.se