Länsförsäkringar Bank

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport januari – mars 2017

Perioden i korthet, koncernen

 • Under perioden har ett antal organisatoriska förändringar genomförts där verksamhet har flyttats från moderbolaget Länsförsäkringar AB till bankkoncernen. Sammantaget tillkommer 116 heltidsanställda.
 • Rörelseresultatet ökade 3 procent till 352,5 (340,9) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,1 (9,7) procent.
 • Räntenettot ökade 19 procent till 940,0 (790,7) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 7 procent till 753,8 (701,4) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 13 procent till 386,2 (340,4) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 15,1 (20,2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,03 (0,04) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 16 procent till 467,5 (404,5) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 9 procent till 91,9 (84,5) Mdkr. Utlåningen ökade 13 procent till 232,2 (206,0) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2017 till 20,6 (21,2*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 11 procent. Antalet bankkort ökade 12 procent.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

Läs hela rapporten

Rapportdatum 2017
Datum Rapport
10 augusti Delårsrapport, april-juni
10 november 

Delårsrapport, Juli-september

Mer information


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.


Upplåningsprogram

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 30 SEK 25,9 2,2 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,0 0,0 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 1,1 0,3 år
Euro Medium Term Note EUR 2 SEK 3,9 2,2 år
Totalt   SEK 30,8

Med nominella värden per den 31 mars 2017.

Risker och kapitaltäckning

Bankkoncernen följer reglerna om intern riskklassificering - IRK

Koncernen tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och stor del av företags- och lantbruksexponeringar. Grundläggande IRK-metod används för företags- och lantbruksexponeringar och schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Bankkoncernen, per den 31 mars 2017

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 11 201 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 24,2 procent
 • Primärkapitalet 12 404 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 26,8 procent
 • Kapitalbasen 14 996 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 32,4 procent

Konsoliderad situation, per den 31 mars 2017

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 12 668 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 20,6 procent
 • Primärkapitalet 13 868 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 22,6 procent
 • Kapitalbasen 16 460 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 26,8 procent

Om Länsförsäkringar Bank

En av Sveriges största retailbanker

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,7 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.

Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

Bli bankkund


Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Organisationsnummer 516401-9878
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00