Länsförsäkringar AB

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport januari-mars 2017

Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016:

  • Koncernens rörelseresultat ökade till 826 (537) Mkr, med en positiv engångspost på 260 Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12 (9) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 428 (172) Mkr, och påverkades positivt med 260 Mkr i ersättning från länsförsäkringsbolagen för överförd olycksfall- och sjukaffär. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 1 373 (1 297) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 90 (89).
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 353 (341) Mkr. Räntenettot stärktes till 940 (791) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 136 (118) Mkr. Premieinkomsten ökade till 2 462 (2 297) Mkr. Provisionsintäkterna ökade till 388 (343) Mkr.
  • Moderbolagets nettoomsättning ökade till 676 (642) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

Läs hela rapporten

Rapportdatum 2017
Datum  Rapport
10 februari Bokslutskommuniké 2016
9 mars Årsredovisning
5 maj Delårsrapport kvartal 1
10 augusti Delårsrapport kvartal 2
10 november Delårsrapport kvartal 3

Finansiella rapporter


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.Solvens rapportering

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Läs rapporten om solvens och finansiell ställning (SFCR)

Länsförsäkringar AB med dotterbolag, gruppnivå, per den 31 december 2016.
Kapitalbas 40 602 Mkr
Kapitalkrav 30 121 Mkr

Om Länsförsäkringar AB

Navet i länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i koncernen eftersom resultatet tillfaller försäkringstagarna.  


Länsförsäkringar AB (publ)
Organisationsnummer 556549-7020
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00