Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg

Välkommen till Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vår idé är att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar här - i Hälsingland och Gästrikland.

Hos oss hittar du inte bara försäkringar för livets alla lägen, vi är också en uppskattad bank och en heltäckande fastighetsförmedling.

Närmare dig

Vi på Länsförsäkringar Gävleborg är övertygade om att närhet kan göra saker och ting lite enklare. Därför jobbar vi medvetet med att finnas nära dig som kund - både i plats och tanke. Våra kontor finns i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Sandviken och när du ringer eller besöker oss möts du av människor som känner till dina trakter och som arbetar och lever nära dig.

Vi ägs av våra kunder

Som bolag är vi hundra procent kundägda. Det innebär, precis som det låter, att det är du som kund som äger oss. Med andra ord har vi inga andra ekonomiska intressen att ta hänsyn till än dina. En följd av att vi är ett kundägt företag, är att kunderna goda år kan få del av resultatet i form av återbäring. Om vi ett visst år ska ge återbäring till våra kunder beslutas av fullmäktige på bolagsstämman. Det är alltså våra kunder – våra ägare – som tar det slutgiltiga beslutet..

För privatpersoner

För dig som privatperson är det viktigt att din privatekonomi och din privata trygghet sköts med utgångspunkt endast från ditt bästa. Det bör inte förekomma delade lojaliteter när du får råd och hjälp, eller när du utnyttjar olika produkter för din privatekonomi. Som ett kundägt bolag med verksamhet endast i Gävleborgs län är vår uppgift att skapa bästa möjliga privatekonomiska lösningar för våra ägare.

För företag och lantbruk

Ett lika komplett koncept har vi för lantbruksföretag och alla tänkbara typer av småföretag. För de större företagen i länet skapar vi skräddarsydda upplägg baserade på vår lokala organisation inom försäkrings- och pensions-lösningar. Hos oss får du all hjälp du behöver för att försäkra dig själv, dina anställda och företaget mot det mesta samtidigt som du får prisvärda banktjänster och en rationell penninghantering.

Fastighetsförmedling

Vi hjälper dig både med fastighetsförmedlingen och de kringtjänster du kan vara i behov av; och inte minst den tekniska rådgivningen och besiktningen av fastigheten. Vi erbjuder ett helhetskoncept kring din fastighetsaffär, där våra fastighetsmäklare alltid sitter i samma lokaler som våra försäkrings- och banksäljare, vilket garanterar en smidig och praktisk fastighetsaffär för dig.

Bli kund du med

Som kund hos Länsförsäkringar vinner du många fördelar. Framför allt vill vi erbjuda dig enkelheten, och det bekväma med att samla allt på ett ställe. Hos oss får du överblick över hela din privata ekonomi.

Kontakta oss för ett rådgivningsmöte

Länsförsäkringar Gävleborg
Organisationsnummer 585001-3086
Box 206
801 03 Gävle
E-post: info@LFgavleborg.se

Organisation och ledning

Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Gävleborg.

På bolagsstämman som hålls varje år deltar fullmäktige och utövar sitt ägaransvar. Länsförsäkringar Gävleborg är kundägt och det är genom fullmäktige som våra kunder och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid.

I varje kommun väljs en fullmäktigeledamot för varje påbörjat 4000-tal kunder, dock minst en ledamot för varje kommun.

Här kan du se vilka som är medlemmar i fullmäktige – dina representanter mandatperioden 2015-2017

Val till Fullmäktige

Val till fullmäktige sker genom den geografiska indelning vi har i kommuner. Mandattiden är tre år. Valmöten till fullmäktige är offentliga och alla försäkringstagare har rätt att vara med och rösta. Valen hålls under fjärde kvartalet det år fullmäktiges uppdrag går ut.

Valberedning

Länsförsäkringar Gävleborg skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Ledamöterna väljs av och bland fullmäktige på ordinarie bolagsstämma.
Mandattiden är på 3 år med växelvisa val. Som flest väljs två ledamöter varje år. Avgår ledamot under pågående mandatperiod skall fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma. Här finner du vilka som sitter i valberedningen.

Valberedningens uppgifter, arbetsformer och arbetsordning finner du i dokumentet Instruktioner för valberedningen.

Styrelse

Styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse samt av övergripande natur rörande verksamheten. Läs mer i dokumentet Arbetsordning för styrelsen

Här hittar du vilka som sitter i vår styrelse

Bolagsstyrning

Bolagsordning

En bolagsordning är ett företags stadgar. I bolagsordningen för Länsförsäkringar Gävleborg framgår bland annat bolagets verksamhet samt hur fullmäktige och styrelse är sammansatt och utses.

Länsförsäkringar Gävleborg är ett ömsesidigt bolag och det framgår även att alla försäkringstagare samtidigt är bolagets ägare.

Bolagsordningen för Länsförsäkringar Gävleborg som antogs 5 september 2013 hittar du här

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Gävleborg har valt att följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) till de delar den gäller för ömsesidiga försäkringsbolag. Huvudsyftet med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag samt att öka insynen i bolagen och därmed skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning.
 

Redogörelse för ersättningar

Utgångspunkten för Bolagets ersättningsmodell är att skapa goda förutsättningar för Bolaget att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna.

Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning. Bolaget har en vinstandelsstiftelse där avsättning kan uppgå till högst ett basbelopp per år och anställd. Avsättning sker med samma belopp till alla anställda.

Enligt bolagets Ersättningspolicy ska en redogörelse över bolagets ersättningar lämnas på bolagets webbplats årligen. Den fullständiga redogörelsen finns i nedanstående dokument.

"Redogörelse för ersättningar till anställda 2015" finner du här

Bolagsstämma

Bolagsstämma för bokslutsår 2015 hölls den 3 maj 2016 i hörsalen på Teknikparken i Gävle.

Protokoll bolagsstämma 2016

Kallelse till bolagsstämma sker med brev på posten till bolagets 42 fullmäktigeledamöter som är valda av försäkringstagarna i de olika kommunerna i länet. För att se vilka som är valda till fullmäktige per kommun kan ni läsa här.

Att få ärendet behandlat på bolagsstämman

Utdrag ur bolagsordningen § 10: "Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast två månader före stämman. Fullmäktig kan även få senare inkomna ärenden prövade om ärendet kan beredas före kallelse till stämman.

Historia

Vår historia i korthet

 • 1852 - Gefleborgs Läns Brandstodsbolag bildas den 16 december. Häradshövding Axel von Post är bolagets första direktör.
 • 1882 - Bolaget delas upp genom att Gästriklands bönder bryter sig loss och bildar ett eget bolag - Gestriklands Brandstodsbolag.
 • 1969 - Länsförsäkringsgruppen beslutar sig om en gemensam symbol; den röd-blå-vita fyrkanten. Den grafiske formgivaren Hans Hug från Gävle är upphovsmannen, och han beskriver symbolen såhär: "Kunden i centrum, bolagen finns skyddande åt alla håll".
 • 1986 - Länsförsäkringar Liv bildas. 
 • 1988 - De båda bolagen går samman igen och bildar Länsförsäkringar Gävleborg. 
 • 1996 - Länsförsäkringar startar den 21 september bankverksamhet för privatpersoner. 
 • 2006 - Länsförsäkringar Gävleborgs första kontor för Fastighetsförmedlingen öppnas i Bollnäs.
 • 2015 - Länsförsäkringar Gävleborg flyttar in i ett nybygg modernt huvudkontor i Gävle. 

Värdegrund och affärsidé

Det finns ytterligare ett skäl att ha ett lokalt perspektiv på dina bank- och försäkringsaffärer. Eftersom vi är ett kundägt bolag har vi inga anonyma aktieägare som kräver oss på stora vinster. Det enda vinstdelningssystem vi har är det som fördelar förtjänsten mellan våra kunder. Goda resultat kommer nämligen tillbaka till dig i form av återbäring.

Så för att sammanfatta det: Går det bra för oss, går det bra för våra kunder. Det är som du förstår en helt annan värld än många andra bank- och försäkringskunder lever i.

För andra banker och försäkringsbolag är inte Gävleborg hela världen. Det är det för oss.

Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och företag i Hälsingland och Gästrikland – bara här.

Det är ingen ny tanke. Sedan 1852 har vi försäkrat hus och hem, bilar och båtar, människor, lantbruk, företag, föreningar och allt annat av värde i våra trakter. Numera kan vi dessutom försäkra dig om en ”egen” bank. Vår bankverksamhet har utvecklats starkt sedan starten 1996 och idag är Länsförsäkringar det varumärke som har ett högst anseende bland Sveriges bank- och försäkringskunder, enligt Anseendebarometern 2013. För femte året i rad.

Vi driver vår verksamhet på affärsmässiga villkor, men vårt viktigaste kapital är förtroendekapitalet. Därför lägger vi oss vinn om att lära känna dig och din livssituation, därför vill vi besöka ditt företag och sätta oss in i er verksamhet. I vår värld finns helt enkelt inga genvägar (utom Genvägen mellan Parkvägen och Smalbyvägen i Lingbo). Ändå upplever många att det är smidigare att göra affärer med oss.

Förklaringen är kanske just att vi ”sätter in” tillräckligt på förtroendekontot för att det ska vara enkelt att ”ta ut” när det behövs. Oavsett om det är i form av ett banklån, regleringen av en fuktskada i hemmet eller ersättningen i ett företag efter en brand. Eller omvänt, när vi får förtroendet att ta hand om ett sparande eller en kapitalplacering.

 

Samhällsengagemang och miljö

Vissa kallar det sponsring. Vi kallar det tryggad framtid.

Vi är ett lokalt och kundägt bolag som genom vår verksamhet vill bidra till ett tryggt och trivsamt Gävleborg. För att göra skillnad på lång sikt väljer vi att satsa lite extra på dem som är vårt läns framtid. Bland annat genom att ge fler barn och unga möjlighet till en trygg och meningsfull fritid.

Läs mer om våra aktiviteter

Fokusområden för vårt samhällsengagemang

 • Ökad trygghet i skolan
 • Ett rikt och tillgängligt kultur- och idrottsliv
 • Motverka brott, droger och skadegörelse
 • Skapa möjlighet till praktikplatser för unga

Läs mer om vårt samhällsengagemang

För ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt

Det viktigaste för oss på Länsförsäkringar Gävleborg är att skapa trygghet för människor som lever och verkar här, i Hälsingland och Gästrikland. Lyckligtvis är vi inte ensamma om att tänka så. Vi vet att det finns både folk, föreningar och verksamheter som varje dag arbetar hårt för att fler ska trivas och utvecklas på platser som Torsåker, Ljusdal, Hudiksvall, Björke och Trönö (för att nämna några). Det arbetet vill vi uppmuntra.

Därför har vi startat LF Samhällsfond – en möjlighet för dig, din förening eller organisation att få ekonomiskt stöd för att göra insatser som utvecklar Gävleborg. Genom fonden vill vi uppmuntra och stötta er som också arbetar utvecklande och hållbart, för våra barn och unga och för Gävleborgs bästa.

Varje år avsätter vi 1,2 miljoner kronor till fonden och maxbeloppet att söka per år är 200 000 kronor.

Vårt lokala miljöarbete

Länsförsäkringar Gävleborg är ett tjänsteproducerande företag. De miljöpåverkande faktorer som vår verksamhet kommer i kontakt med är huvudsakligen förknippade med vår skadereglering. Genom vårt agerande vid skadereglering kan vi indirekt påverka vår miljö. Genom att förebygga skador kan vi förebygga miljöpåverkan.