Bolåneränta

Bolåneränta är det pris du betalar för att låna pengar till en bostad. Du kan binda lånet med fast ränta från tre månader upp till 10 år och då är räntesatsen bestämd under den bindningstid du väljer. För att sprida riskerna kan du dela upp lånet i flera delar och välja olika bindningstider så att inte alla lån ska läggas om vid samma tidpunkt.

Våra räntor för bottenlån

Bindningstid Ränta
3 mån 2,03 %
1 år 2,04 %
2 år 2,06 %
3 år 2,05 %
4 år 2,33 %
5 år 2,45 %
7 år 2,98 %
10 år 3,40 %
Räntorna för bolån är senast ändrad: 2016-12-21

Hur ser bolånemarknaden ut, är det läge att binda räntan?

Läs hur vi ser på bolånemarknaden  

Det finns olika typer av räntor

Rörlig ränta

Rörlig ränta innebär att räntesatsen ändrar sig efter ränteläget på marknaden. Det innebär att kostnaden för ditt lån kan ändra sig och bli högre eller lägre utifrån ränteläget.

3-månaders ränta

Räntan är bunden tre månader i taget även om den ofta kallas för rörlig ränta. Var tredje månad förlängs lånet automatiskt och då sätts dagsaktuell ränta för den nya perioden. Räntan kan bindas för längre perioder när du vill.

Fast ränta med längre bindningstider

Fast ränta innebär att räntesatsen är lika under hela räntebindningsperioden. Du kan välja att binda räntan mellan ett till tio år och vet då exakt hur mycket du kommer att betala för ditt lån under den perioden. När det är dags att förlänga lånet på nytt väljer du hur länge du vill binda räntan för nästa period.

Blandade bindningstider

Du kan dela upp lånet i fler delar och välja olika bindningstider. På det sättet sprider du riskerna så att inte alla lån läggs om samtidigt. När du väljer 3-månaders bindningstid har du stor frihet men räntan kan variera mycket. Bunden ränta är ofta dyrare än rörlig ränta, men ger å andra sidan en trygghet i att du i förväg vet hur stor räntekostnaden blir.

Din bolåneränta påverkas av:

  • det allmänna ränteläget
  • den beräknade återbetalningsförmågan
  • vilken säkerhet du har för lånet
  • hur högt lånet är i förhållande till värdet på bostaden

Genomsnittsränta

Här kan du se genomsnittsräntan för botten- och topplån med olika bindningstider som våra kunder betalat under månaden som gått. Genomsnittsräntan uppdateras den femte arbetsdagen varje månad och kommer successivt att byggas på med historik för de senaste tolv månaderna.

Genomsnittsränta

Effektiv ränta

Effektiv ränta är kostnaden för en kredit där både ränta, amortering och avgifter ingår. Den uttrycks som en årlig räntesats på själva kreditbeloppet. Det är viktigt att titta efter den effektiva räntan när du ska jämföra olika räntor som annars kan uttryckas på många olika sätt.

Exempel på effektiv ränta för bolån

Den effektiva räntan blir 2,02 procent, beräknat på en miljon kronor och en ränta på 2,00 procent med tre månaders bindningstid. Exemplet är beräknat med automatisk månadsbetalning, en rak amortering på 50 år (två procent per år), uppläggningsavgift 700 kronor. Med ränteexemplet från 2016-12-09 blir det sammanlagda beloppet att betala 1 421 164 kronor och den första inbetalningen 4 034 kronor.

Finansiering av vår bostadsutlåning

Bostadsutlåningen finansieras främst av upplåning genom Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer. Andra finansieringskällor är inlåning och icke säkerställda obligationer. Upplåningen sker främst i den svenska marknaden men även i utländsk valuta.

Upplåningskostnad

Vår kostnad för att låna pengar styrs av aktuellt ränteläge på marknaden för de löptider vi lånar på. Kostnaden är också beroende av den kreditrisk marknaden anser att Länsförsäkringar har, det vill säga hur mycket extra vi behöver betala på obligationsmarknaden utöver en så kallad riskfri ränta. Normalt blir kostnaden högre ju längre löptiden är. Räntebindningstiden för vår bostadsutlåning och löptiden för vår upplåning behöver inte nödvändigtvis matcha varandra. Eftersom bostadslånen har en mycket lång löptid måste vi låna på långa löptider även om bolånekunden väljer en kort räntebindningstid. För att hantera skillnaden i räntebindningstid mellan utlåning och upplåning köper vi ränteswappar. När upplåning görs i utländsk valuta tillkommer en kostnad för att göra om den utländska valutan till svenska kronor med valutaswappar.

För att hantera den refinansieringsrisk som utlåningen medför och för att leva upp till de regelverk som finns på likviditetsområdet måste vi ha en likviditetsreserv. Likviditetsreserven är investerad i höglikvida obligationer med låg risk som innebär en kostnad.

Övriga kostnader

Övriga kostnader som tillkommer för att vi ska kunna låna upp pengar i kapitalmarknaden är ett antal administrativa kostnader , exempelvis ratingkostnader, dokumentationskostnader, transaktionskostnader, kostnader för licenser för finansiella system och personalkostnader.